• พิธีสู่ขวัญ
  • พิธีสู่ขวัญ
ช่วงเวลา ไม่จำกัดเวลา (ทำกันทุกโอกาส)

ความสำคัญ

เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลอบใจเมื่อประสบเคราะห์ร้าย หรือแสดงความยินดีแก่เจ้าของขวัญ จากคณะญาติมิตรและบุคคลทั่วไป

พิธีกรรม

การทำพิธีสู่ขวัญทำได้ ๒ วิธีคือ พิธีทางพุทธและพิธีทางพราหมณ์ พิธีทางพุทธจะนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย ๕ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ส่วนพิธีทางพราหมณ์จะมีหมอสูตรขวัญเป็นผู้ทำพิธีโดยให้เจ้าของขวัญนั่งหันหน้าไปในทิศที่กำหนดใช้มือขวาจับพาขวัญ พราหมณ์ก็จะจุดเทียนเวียนหัวเจ้าของขวัญ หลังจากพิธีพราหมณ์ก็จะทำพิธีเรียกขวัญ ขอความสุขความเจริญจงเกิดแก่เจ้าของขวัญ เมื่อเรียกขวัญแล้วก็จะมีพิธีผูกข้อมือด้วยฝ้าย

สาระ

พิธีสู่ขวัญเป็นขนบประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน โอกาสการทำพิธีสู่ขวัญมีหลายโอกาส เช่น สู่ขวัญแม่ออกกรรม(คลอดบุตร) สู่ขวัญเด็ก สู่ขวัญเรือน สู่ขวัญนาค สู่ขวัญข้าว และสู่ขวัญคนป่วย ประเพณีสู่ขวัญเป็นมรดกที่ดีงามที่บรรพบุรุษของคนอีสานได้ยึดถือและถ่ายทอดแก่ลูกหลาน ซึ่งสมควรที่คนรุ่นต่อไปจะเป็นผู้รับช่วงและธำรงรักษาไว้เป็นมรดกสืบไป