ศาสนาอิสลาม

  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาอิสลาม
  • ศาสนาอิสลาม
ลักษณะความเชื่อ
จังหวัดสตูลเป็นสังคมหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัว ของชาวพุทธ และกลุ่มชนมุสลิม ลักษณะจึงผสมผสานกันระหว่างความเชื่อกับศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชาวมุสลิม ๗๖ เปอร์เซ็นต์ ศาสนาพุทธ ๒๓ เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์
ลักษณะความสำคัญ เป็นเอกเทวนิยม คือ นับถืออัลลอฮเพียงองค์เดียววะหี้ย (คำสั่ง) ที่ทรงประทานแก่ นบีมูฮัมหมัด เรียกว่า คัมภีร์อัลกุรอาน ชาวมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้ อัลลอฮ สร้างขึ้นมาและดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ เป็นผู้กำหนดขึ้น เป็นผู้สร้างและผู้อภิบาลให้อยู่ในระบบ และธรรมชาติ ภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ เป็นผู้กำหนดขึ้น เป็นผู้สร้างและผู้อภิบาลให้อยู่ในระบบและธรรมชาติของมัน ให้อิสระในการทำความดี ความชั่ว อิสระในการพูดดี พูดร้าย พูดจริง พูดเท็จ มนุษย์จึงต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเอง เชื่อว่าการมีชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียว เมื่อถึงวันสุดท้าย คือวัน อวสานแห่งโลกนี้ทุกคนที่อยู่ในสุสานก็จะพบ "วันกิยามะฮ" คือวันที่มนุษย์ต้อง คืนชีพ หลังจากโลกนี้พินาศไปแล้ว เพื่อรับฟังคำพิพากษาจากผลแห่งการกระทำของคนโลกนี้ มาเป็นเครื่องบ่งชี้เพื่อชีวิตใหม่ในปรโลก (อาคิเราะฮ)
อุดมการณ์ของศาสนาอิสลาม คือ การปฏิบัติตามข้อบัญญัติของอัลลอฮ จุดหมายปลายทางของมุสลิม คือ การมีชีวิตนิรันดรใน อาคิเราะฮ (ปรโลก)

ความสำคัญ

ศาสนาอิสลามแบ่งคำสอนเป็นภาคสำคัญ ๆ ได้ ๒ ภาค คือ รุกนอีมาน (หลักศรัทรา) และรุกนอิสลาม (หลักปฏิบัติ) ลักษณะเด่นของอิสลามโดยเน้นเรื่องที่ควรรู้ใกล้ตัวมากที่สุด เช่น สอนให้ศรัทราในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า มีความยุติธรรมในเรื่องสิทธิของบุคคลและส่วนรวม อิสลามไม่ได้แยกวัตถุกับจิตใจออกจากกันโดยเด็ดขาด อิสลามเป็นศาสนาสากล ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ห้ามสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแก่มนุษย์ เช่น การผิดประเวณี การลักขโมย การฉ้งโกง การคอร์รับชั่น การติดสินบน การเสพสารเสพติดทุกชนิด

พิธีกรรม

การเกิด เมื่อคลอดมารดาจะกล่าวพระนามอัลลอฮ และสรรเสริมอัลลอฮ และคลอดแล้วบิดามารดา หรือญาติกล่าว อาซาน หรือการบังที่หูขวา และอิกอมะฮ ที่หูข้างซ้ายทารก
การตั้งชื่อ จะตั้งชื่อเป็นมงคล ไม่นิยมใช้ชื่อนำสัตว์ เพราะไม่เป็นมงคล
การเข้าสุนัต เป็นพิธีกรรมที่สำคัญ มุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต คือการตัดหนังหุ้มอวัยวะสัมพันธุ์ชาย หรือเรียกว่าเข้าแขก การสมรส อิสลามไม่ให้สมรสกับคนต่างศาสนา หากสมรสต่างศาสนาต้องให้ผู้นั้นมาเป็นมุสลิมด้วยความศรัทราก่อน
การจัดการศพ การตายอิสลาม เป็นการเดินทางไปหา อัลลอฮ เพื่อรับความเมตตาจากพระองค์ การร้องไห้ปิ่มว่า ใจจะขาด อิสลามไม่สนับสนุนการกระทำเช่นนี้ พิธีการจัดการศพ เช่น อาบน้ำศพ ห่อศพ ละหมาดแก่ศพ ฝังศพ
วันสำคัญทางศาสนา คือ วันศุกร์ วันอีด วันเมาลิด