ดำหัวหรือดำหัวปีใหม่

ช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นต้นไป

ความสำคัญ

การดำหัวทำให้ประชาชนได้มีโอกาสขออภัย และทำความเข้าใจกัน เป็นการสร้างความสามัคคีธรรมแก่หมู่คณะ สำหรับครอบครัวทำให้ญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลกันมีโอกาสได้พบปะสนิทสนมกัน ส่งผลให้สถาบันครอบครัวมีความสำคัญและเข้มแข็งขึ้น

พิธีกรรม

การดำหัวเป็นกิจกรรมที่ผู้น้อยกระทำต่อผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความคารวะและขอขมา มักจะทำกันในวันพญาวัน (วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี)
อุปกรณ์ที่จะนำไปทำพิธีดำหัว ประกอบด้วย
๑. ขันดอก มีดอกไม้ธูปเทียนอย่างละคู่ ข้าวตอกและเทียนธูปซึ่งทำจากการนำดอกสารภี และมะลิแห้งมาผสมกัน หุ้มด้วยกระดาษสี
๒. ต้นดอก คือ พุ่มดอกลักษณะคล้ายพานพุ่ม
๓. หมากสุ่ม มีลักษณะเป็นต้นพุ่มคลุมด้วยหมากไหม (หมากผ่าตากแห้งแล้วนำมาร้อย)
๔. หมากเบ็ง มีลักษณะเป็นโครงทรงพุ่มสูงประมาณ ๑ ศอก ผูกด้วยหมากดิบ ๒๔ ลูก เท่ากับปัจจัย๒๔
๕. สวยดอก (กรวยดอกไม้) สวยหมาก (กรวยหมาก) สวยพลู (กรวยพลู)
นอกจากนี้ยังมีผลไม้ต่าง ๆ และเครื่องอุปโภคอื่น และสลุง (ขันน้ำ) บรรจุน้ำส้มป่อย ทั้งหมดนี้นำไปยังผู้ที่จะรับความคารวะ ซึ่งหลังจากรับของและรับทราบเจตนาแล้วก็จะให้พร (พรปีใหม่) เป็นเสร็จพิธี