• ดนตรีร็องเง็ง
  • ดนตรีร็องเง็ง
อุปกรณ์การละเล่น
เครื่องดนตรีรองเง็งประกอบด้วยไวโอลิน แอคโคเดียน แมนโดลิน รำมะนา ฆ้อง ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านชิ้นอื่นเข้าผสม คือใช้กลองบานอ และกลองกรือโต๊ะแทนฆ้อง

วิธีเล่น

รองเง็งตามปกติใช้บรรเลงประกอบการแสดงรองเง็ง แต่ในปัจจุบันโอกาสที่จะแสดงร็องเง็งมีไม่มากนักประกอบทั้งผู้เต้นร็องเง็งในปัจจุบันก็ไม่ค่อยมี แต่ดนตรีร็องเง็งยังพอมีอยู่ ใช้แสดงในงานมงคลต่าง ๆ เพลงที่เล่นประกอบด้วยเพลงพื้นฐานของการเต้นร็องเง็ง เพลงภาษามลายูทั่วไป เพลงไทย สากลที่กำลังเป็นที่นิยม เพลงเต้นซำเป็ง แม้กระทั่งเพลงไทยเดิม
เพลงพื้นฐานของการเต้นร็องเง็ง มีชื่อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น เพลงเลนัง เพลงปูโจ๊ะปีซัง เพลงเมาะอินังชวา เพลงจินตาซายัง เพลงเมาะอินังลามา เพลงอาเนาะดีดิ๊ เพลงบุหงารำไป เพลงมาศแมเราะห์ เพลงซำเป็ง เพลงโยเก็ตร็องเง็ง เพลงซำมาริซำ เพลงบุราคำเปา เพลงแกแนะอูแด เป็นต้น

โอกาสที่เล่น

ตามปกติดนตรีรองเง็งบรรเลงประกอบการเต้นรองเง็ง แต่ปัจจุบันนิยมบรรเลงในงานมงคลทั่ว ๆ ไป

คุณค่า
ดนตรีร็องเง็งประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายอย่างเช่น เครื่องบรรเลงทำนองจากยุโรป เครื่องกำกับจังหวะ (ฆ้อง) จากเอเซีย เครื่องประกอบจังหวะ (รำมะนา บานอ กรือโต๊ะ) อันเป็นดนตรีพื้นบ้าน และยังแทรกด้วยดนตรีไทยบางชิ้น แสดงถึงว่าในโลกของดนตรี มีการผสมผสานโดยไม่มีอุปสรรคทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรม เป็นศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง