งานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีศรีปราจีน

  • งานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีศรีปราจีน
  • งานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีศรีปราจีน
ช่วงเวลา เดือน ๓ ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเป็นเวลา ๓ วัน ณ โบราณสถานวัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ

ความสำคัญ

งานประเพณีเทศกาลมาฆปูรณมีศรีปราจีนมีขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักเห็นความสำคัญและเกิดความภาคภูมิใจ ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเขตเมืองทวาราวดี ได้ค้นพบปูชนียวัตถุที่สำคัญ ที่เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือรอยพระพุทธบาทคู่ อันแสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่และได้ประดิษฐาน ณ ดินแดนแห่งนี้ และรูปต้นศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตจนถึงปัจจุบัน

พิธีกรรม

กิจกรรมสำคัญจัดให้มีในงานเทศกาลมาฆปูรณมีศรีปราจีน
- การประดิษฐ์ดอกบัวพุทธบูชาและเป็นสัญลักษณ์ของงาน
- การปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาสัมมาปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรและอุบาสก อุบาสิกา ๑,๒๕๐ คน เท่ากับจำนวนพระอรหันต์สาวก ๑,๑๕๐ รูป ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาล
- การเข้าค่ายพุทธศาสน์และวัฒนธรรมของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาจำนวน ๑,๑๕๐ คน การเวียนเทียนและนมัสการรอบรอยพระพุทธบาทคู่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

สาระ

งานเทศกาลมาฆปูรณมีศรีปราจีนนี้ เป็นงานบำรุงส่งเสริมและธำรงมั่นแห่งบวรพุทธศาสนา เป็นปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการปลูกสร้างคนดีศรีปราจีน คือ ผู้มีกตัญญูกตเวทีนั่นเอง