การไหว้พระใหญ่ของชาวกะเหรี่ยง

ช่วงเวลา ในวันสงกรานต์ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕

ความสำคัญ เป็นการมารวมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของกลุ่มกะเหรี่ยงโดยมีจุดรวมใจคือพะเซ่อ โดยยึดถือคำพูดของร่างทรงของพะเซ่อเป็นตัวกำหนดวิธีการดำรงชีวิตของกลุ่ม

พิธีกรรม

ในวันสงกรานต์หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ กลุ่มกะเหรี่ยงที่มีบรรพบุรุษเดียวกันจะมารวมกันที่หมู่บ้านเจ้าวัดเพื่อร่วมทำพิธีในการไหว้พระเจดีย์กลางหมู่บ้านหรือชาวกะเหรี่ยงเรียกว่าการไหว้พระใหญ่ เป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางให้คุ้มครองอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมู่บ้านโดยการมีของเส้นไหว้คือ อ้นและปลา โดยมีเจ้าวัดเป็นผู้ประกอบพิธี

สาระสำคัญ
หมู่บ้านเจ้าวัด เคร่งครัดในการปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ตามที่พะเซ่อบอกไว้และมีการว่ากล่าวตักเตือนลูกบ้านให้ยึดถือในวัฒนธรรมการพูดการติดต่อกับชนพื้นราบ เชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวและชุมชน เกิดสิ่งไม่ดีขึ้น

สิ่งที่ห้ามโดยเคร่งครัดคือ
๑. ห้ามนำสุราเข้ามาดื่มในหมู่บ้าน
๒. ห้ามเลี้ยงสัตว์ หมู ไก่
๓. ห้ามเล่นอบายมุขทุกประเภท จากการที่มีวัฒนธรรมที่เคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมโดยมีการเชื่อผีจึงทำให้การจัดกิจกรรมไม่ได้รับการเผยแพร่เท่าที่ควร เนื่องจากหมู่บ้านกลุ่มกะเหรี่ยงนี้ได้ทำพิธีกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีและมีการปฏิบัติตนอยู่ในทางที่ดี ยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ดีงามและได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ชนรุ่นหลังตลอดมา
ที่มา ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี