• โง้วเซียน
  • โง้วเซียน
  • โง้วเซียน
ลักษณะความเชื่อ
โง้วเซียนคือ เจ้าชั้นสูงที่จะตรัสรู้เป็นศาสดาเอกและฮ่องเต้ของโลก ถึง ๕ พระองค์ คือ
๑. เจ้ากวนอิม เจ้าแห่งความเมตตา คือพระกวนอิมโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อจากพระสมณะโคดม มีพระนามว่า พระศรีอาริยเมตตรัยที่คนไทยเรียกว่า พระศรีอารย์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในซุ้มแก้วที่ ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา
๒. เจ้าประสาททอง คือฮ่องเต้ของโลกที่คอยดูแลชาวโลกทั้งมวลปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากับตลาดปากน้ำโพ
๓. ปุนเถ้ากง คือบิดาคนแรกของโลก ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นพระองค์เดียวกันกับ เจ้าพ่อเทพารักษ์ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม
๔. ปุนเถ้าม้า คือ มารดาคนแรกของโลก ชาวจีนเชื่อกันว่าปัจจุบันก็คือ เจ้าแม่สวรรค์ หรือเจ้าแม่ทับทิมประดิษฐานอยู่ที่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม
๕. เจ้ากวนอู คือ เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ความสำคัญ

โง้วเซียนป็นเทพเจ้าชั้นสูงเป็นที่นับถือและยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจีน

พิธีกรรม

ตามปกติจะตั้งประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าเพื่อให้ประชาชนเคารพสักการะ ส่วนช่วงเวลาตรุษจีนจะมีการอัญเชิญรูปปั้นของโง้วเซียนมาประดิษฐานในโรงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ และมีการแห่ไปรอบเมืองพร้อมกับขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ