แหล่งโบราณคดี อำเภอวังโป่ง

  • แหล่งโบราณคดี อำเภอวังโป่ง
  • แหล่งโบราณคดี อำเภอวังโป่ง
สถานที่ตั้ง บ้านโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ ชาวบ้านโนนตูม อำเภอวังโป่ง ได้พบโบราณวัตถุจากการไถที่ดินเพื่อทำไร่ มีลักษณะเป็นแผ่นหินกลม คล้ายงบน้ำอ้อย หรือแกนกำไลหิน เป็นจำนวนมาก จากหลักฐานที่พบนักโบราณคดีกรมศิลปากร ได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ ซึ่งมีอายุประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี

ลักษณะทั่วไป
แหล่งโบราณคดีอำเภอวังโป่ง มีพื้นที่ติดต่อกันและพบโบราณวัตถุหลายตำบล เช่น พบขวานหิน ที่บ้านวังหินซอง พบลิ่มหินที่บ้านวังทรายทอง พบขวานหิน สิ่วหินที่บ้านวังสะพุง บ้านวังหิน บ้านซับเปิบ แต่ที่พบมากและมีการสำรวจก็คือที่บ้านโนนตูม อำเภอวังโป่ง ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาของเทือกเขาเพชรบูรณ์ มีลักษณะเป็นเนินดินน้อยใหญ่มากมาย และที่สำคัญมีแหล่งน้ำคือ คลองวังโป่ง มีเพิงผา และถ้ำ เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีต นอกจากพบหลักฐานตามถ้ำแล้ว ตามเนินดินที่มีลักษณะคล้ายดินลูกรังที่ใต้ดินและผิวดิน พบขวานหินและแกนกำไลหิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป แหล่งที่พบ ได้แก่ ที่ไร่บริเวณใกล้บ้านของ นายเดช รองกลั่นและไร่นายโอน วังคีรี ถ้ำเขาขาด ๓-๕ ถ้ำ และ บริเวณวัดเกตุสามัคคีธรรม

หลักฐานที่พบ
๑. งบอ้อยหรือแกนกำไลหิน
๒. เศษกำไลหินและกำไลหิน
๓. ลูกปัดหิน
๔. ขวานหินขัด
๕. เครื่องมือสะเก็ดหิน ที่ทำจากหินชะนวนและหินดินดาน
๖. เครื่องมือหินเจาะรูที่ทำมาจากหินทราย
๗. เศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาลายเชือกคาด ลาดขีด ลายเรขาคณิต

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีอำเภอวังโป่ง
จากเพชรบูรณ์ถึงเขตอำเภอชนแดน เลี้ยวขวาไปทิศเหนือ ตามเส้นทางที่จะไปอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก เมื่อถึงที่ว่าการอำเภอวังโป่ง เลี้ยวขวาตามถนนสายโนนตูม-ซับเปิบ ไปทางทิศตะวันออกห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๕ กม.