แหล่งโบราณคดีเตาเผาโบราณที่บ้านบ่อภาค

สถานที่ตั้ง บ้านบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี
บริเวณเนินดินด้านซ้ายของถนนสายชาติตระการ-บ่อภาค ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร เดิมเป็นเนินดินสลับโขดหินขนาดใหญ่ ต่อมาทางราชการได้ทำถนนตัดผ่านเนินดินเป็นถนนลาดยางขนาดกว้างรวมไหล่ถนนประมาณ ๑๒ เมตร การตัดถนนทำให้พบเตาเผาโบราณ

หลักฐานที่พบ
มีดังนี้
๑.สำรวจพบเตาเผาโบราณที่มีสภาพการเรียงเครื่องถ้วยเป็นระเบียบและมีลักษณะบิดเบี้ยว พบที่มีลักษณะสมบูรณ์เป็นส่วนน้อย แสดงว่าเตาเผามีการเผาเสียหายทั้งเตา
๒. บริเวณที่พบเครื่องถ้วยแตกกระจัดกระจายขนาดกว้างและยาวประมาณ ๕๐ เมตร บริเวณริมถนนซึ่งนับว่าเป็นแหล่งที่ตั้งเตาเผาโบราณที่มีขนาดใหญ่มาก
๓. มีลักษณะเครื่องถ้วยเป็นรูปทรงกระบอก เนื้อละเอียด แกร่งมาก ขึ้นรูปด้วยมือ ก้นมน ปากเครื่องถ้วยตัดขอบปากมน มีความสูงประมาณ ๒๕-๓๐ เซ็นติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖-๘ เซนติเมตรสีแดงเข้มปนน้ำตาล และสีเทาปนดำตกแต่งด้วยลายขูดขีด
๔. บริเวณหุบเขาด้านทิศตะวันออกต่ำกว่าแนวถนนประมาณ ๑๕ เมตรตรงข้ามกับแหล่งเตาเผาโบราณ พบสระน้ำขนาดใหญ่ริมถนน มีโขดหิน ต้นไม้และเกลือสินเธาว์เกาะตัวเป็นแผ่นอยู่ทั่วไป สันนิษฐานว่าเครื่องถ้วยที่ผลิตในแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อภาคมีรูปแบบเฉพาะและทำขึ้นเพื่อใช้บรรจุเกลือสินเธาว์

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีเตาเผาโบราณที่บ้านบ่อภาค
จากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-บ้านแยง-นครไทย-ชาติตระการ-อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ และต่อไปทางเหนืออีก ๓๐ กิโลเมตร เป็นทางลาดชันขึ้นภูเขาสูง ถึงแหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อภาค ตั้งอยู่ด้านซ้ายของถนนสายชาติตระการ-บ่อภาค รวมระยะทางประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร