แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านบ่อโพธิ์

  • แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านบ่อโพธิ์
  • แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านบ่อโพธิ์
  • แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านบ่อโพธิ์
  • แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านบ่อโพธิ์
สถานที่ตั้ง บ้านบ่อโพธิ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครไทย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา
จากการศึกษาสำรวจภาคสนามในเขตพื้นที่อำเภอนครไทยตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นต้นมา ได้พบเครื่องมือหิน เครื่องประดับและเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ สมัยก่อนประวัติศาสตร์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกตำบล แต่พบหนาแน่นในเขตบ้านบ่อโพธิ์ ในพุทธศักราช ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ได้สำรวจทางโบราณคดีที่บ้านบ่อโพธิ์พบหลักฐานจำนวนมาก แสดงว่าบ้านบ่อโพธิ์เคยเป็นชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคหินใหม่ - ยุคโลหะ ที่มีอายุตั้งแต่ ๕,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ ปี ล่วงมาแล้ว และเป็นชุมชนโบราณเรื่อยมาในสมัยสุโขทัย อยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์

ลักษณะทั่วไป
พื้นที่อันเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ พื้นที่ แนวเขาสูงและที่ราบลาดเชิงเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่บนเขาที่สูงชัน จากแนวตีนเขาถึงยอดเขาสูงประมาณ ๒๐๐ เมตรเศษ ด้านหน้าแนวเขาทำมุมกับพื้นดินประมาณ ๘๐ องศา บริเวณบนยอดเขาเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อน ประวัติศาสตร์

หลักฐานที่พบ
ได้สำรวจภาคสนามพบหลักฐานสำคัญ ดังนี้
๑. พบร่องรอยที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นเพิงผา (Shelter) ถ้ำ(Cave) และพบผลงานด้านประติมากรรม คือ ประตูผา
๒. พบเครื่องมือหินกระเทาะ ขวานหินขัด เครื่องประดับที่ทำจากหิน และโลหะสร้อยข้อมือ แหวน และพบเครื่องมือเครื่องใช้ ได้แก่ ขวานหินขัด ดาบทำจากหิน เป็นต้น
๓. พบเครื่องถ้วย เงินตรา และเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในสมัยสุโขทัย อยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดี
บ้านบ่อโพธิ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก - หล่มสัก เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ ๖๗ ผ่านตำบลบ้านแยง ผ่านตำบลนครไทย ถึงบ้านบ่อโพธิ์