ลักษณะความเชื่อ
ความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านาง น่าจะเกิดจากความกลัวภัย แต่ก็แฝงไปด้วยความคิดและเหตุผลอันชาญฉลาด คือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่ควร เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ความสำคัญ

ระยองเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีอาณาเขตบางส่วนติดต่อกับทะเล อาชีพประมงจึงเป็นอาชีพสำคัญที่ทำรายได้ให้กับจังหวัดระยองเป็นจำนวนมาก แม้ว่าสภาพสังคมระยองในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม แต่ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่านางก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด สังคมชาวประมงยังยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเหนียวแน่น ว่าแม่ย่านางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ประจำเรือ นับว่าอยู่ใกล้ตัวชาวประมงที่สุด

พิธีกรรม

การปฏิบัติตามความเชื่อที่จะทำให้แม่ย่านางพอใจ ซึ่งชาวประมงจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุด ได้แก่
- ไม่ทะเลาะกันขณะอยู่ในเรือ
- ไม่ทำเรือสกปรก
- ไม่ดื่มสุราก่อนออกเรือ
- ไม่เหยียบโขนเรือ
- ไม่นำผู้หญิงมาร่วมเพศในเรือ
- ไม่ใส่รองเท้าลงเรือ
ฯลฯ
ซึ่งข้อห้ามทั้งหมดก็เพื่อให้ผู้ร่วมงานเกิดความรักและสามัคคีกัน แต่ชาวประมงกลับเชื่อว่าเป็นความต้องการของแม่ย่านาง