• เมืองโบราณคูบัว
  • เมืองโบราณคูบัว
สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ของตัวจังหวัดประมาณ ๕ กิโลเมตร ในท้องที่ตำบลคูบัว

ประวัติความเป็นมา
เมืองโบราณคูบัว เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ ที่พัฒนาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ โดยมีฐานะเป็นเมืองท่าทางการค้าริมแม่น้ำสำคัญและชายฝั่งทะเลในยุคประวัติศาสตร์ มีการรับเอาแบบอย่างการดำเนินชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง การนับถือพุทธศาสนา และการรู้จักใช้ตัวอักษรและหนังสือ

ลักษณะทั่วไป
พบคันดินคูน้ำ ๔ ด้าน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ กว้าง ๗๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ภายในและนอกคันคูมีเนินดินของซากโบราณสถานใหญ่เล็กถึง ๔๔ แห่ง ในเมืองมีทางน้ำตื้นเขินติดต่อไปถึงแม่น้ำอ้อมหรือคลองแควอ้อมในปัจจุบัน ซึ่งเชื่อว่าเป็นลำน้ำสายเดิมของแม่น้ำแม่กลอง

หลักฐานที่พบ
พบซากฐานเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐและฉาบปูนไว้ พบพระพุทธรูปดินเผารูปพระโพธิสัตว์ รูปมนุษย์ ยักษ์มาร สัตว์ต่าง ๆ และลวดลายประดับองค์เจดีย์ซึ่งทำด้วยดินเผา

เส้นทางเข้าสู่สถานที่สำคัญ
จากตัวเมืองราชบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ ๕ กิโลเมตร อยู่ในท้องที่ตำบลคูบัวกิโลเมตรที่ ๑๑๒.๕ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย ๓๓๓๘ อีก ๔ กิโลเมตรถึงเมืองโบราณคูบัว