• เมืองพิมาย
  • เมืองพิมาย
  • เมืองพิมาย
สถานที่ตั้ง เมืองพิมายตั้งอยู่บริเวณพื้นที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ ๕๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่ตัวเมืองมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำมูลลำน้ำเค็ม และลำน้ำจักราช

สิ่งที่ดึงดูดใจ
เมืองพิมายเป็นเมืองโบราณอันเก่าแก่ มีประวัติการตั้งชุมชนสืบเนื่องกันมายาวนาน ในเมืองจึงมีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมาก เมืองพิมายสร้างขึ้นตามแบบของอาณาจักรเขมรโบราณ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๘ มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคูเมือง กำแพงเมืองล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้า-ออกเมืองก่อด้วยศิลาแลงทั้ง ๔ ด้าน แต่ที่พิเศษกว่าเมืองทั่วไป คือ เมืองพิมายจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เพื่อรับกับแนวถนนโบราณจากเมืองพระนครของอาณาจักรเขมร กลางเมืองเป็นที่ตั้งปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างด้วยหินทรายสีขาว ตามแบบศิลปะเขมรราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ รูปแบบปรางค์ประธานของปราสาทหินพิมายยังเป็นต้นเค้าของปราสาทนครวัดอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณอีกด้วย บริเวณเมืองยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่ง คือ กุฏิฤาษี เคยเป็นโรงพยาบาล ท่านางสระผม เป็นท่าน้ำโบราณ เมรุพรหมทัต ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตลอดจนสระน้ำโบราณอีกหลายแห่ง เป็นต้น ก่อนการตั้งเมืองพิมายยังพบว่าบริเวณเมืองแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้ง ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุราว ๒,๒๐๐ ปีมาแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองพิมาย
เมืองพิมายโบราณ เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่สูงมาก โดยเฉพาะในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว กรมศิลปากรได้ยกฐานะเมืองโบราณแห่งนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เพื่อดำเนินการรับผิดชอบในการทำการศึกษา พัฒนา ดูแลรักษาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมือง และในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เมืองพิมายหรืออุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก นอกจากนี้แล้วภายในเมืองพิมายยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายและไทรงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

เส้นทางเข้าสู่เมืองพิมาย
ไปตามเส้นทางนครราชสีมา-พิมาย ระยะทาง ๕๘ กิโลเมตร