• เมืองตรอกสลอบ
  • เมืองตรอกสลอบ
  • เมืองตรอกสลอบ
  • เมืองตรอกสลอบ
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านนาเวียง ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น อยู่บนฝั่งขวาลำน้ำยม

ประวัติความเป็นมา
เป็นชุมชนโบราณขนาดเล็ก ในศิลาจารึกวัดบางสนุกซึ่งเป็นจารึกเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดแพร่ จารึกระบุชื่อเมืองตรอกสลอบ สันนิษฐานว่าจารึกนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๒ ปัจจุบันวัดที่ตั้งในเขตเมืองนี้ได้รับการบูรณะและให้ชื่อว่า วัดบางสนุก

ลักษณะทั่วไป
เป็นเมืองที่มีคูน้ำและคันดิน เป็น ๒ ชั้นล้อมรอบเมือง

หลักฐานที่พบ
ภายในเขตเมองมีซากวัดร้างที่มีผู้ขุดพบศิลาจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดแพร่ ในจารึกระบุชื่อเมืองตรอกสลอบ สันนิษฐานว่าจารึกนี้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๒ นอกจากนี้ยังมีซาก ดินเผาและพระพิมพ์จำนวนหนึ่ง

เส้นทางเข้าสู่เมืองตรอกสลอบ
จากตัวเมืองแพร่ เดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๒๓ (แพร่ - วังชิ้น) ตัดผ่านถนนสายลำปาง - เด่นชัย ที่สี่แยกบ้านแม่แขมตรงไปยังอำเภอวังชิ้น จนถึงวัดบางสนุกจะอยู่ใกล้ ๆ กับที่ว่าการอำเภอวังชิ้น