อุปกรณ์การเล่นและ

วิธีการเล่น

อุปกรณ์การเล่น

ครกกับสาก

วิธีการเล่น

แยกเป็นฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง แบ่งโขลกขนมจีนกันคนละครก ชายอยู่ครกเหนือ หญิงอยู่ครกใต้ ฝ่ายชายจะเป็นพ่อเพลงเริ่มร้องก่อน คนที่เหลือเป็นลูกคู่คอยรับ โดยเชิญชวนให้ฝ่ายหญิงตอบโต้เมื่อจบ แม่เพลงฝ่ายหญิงจะร้องโต้ตอบมาและลูกคู่ก็ร้องรับพร้อมกัน

โอกาสที่เล่น

เล่นเวลาโขลกขนมจีน เมื่อเสร็จการโขลกขนมจีนแล้วก็เล่นกันต่อไปอีก จนแพ้ไปข้างหนึ่ง

คุณค่า
ผู้เล่นได้รับความสนุกสนาน มีการใช้ปฏิภาณไหวพริบในการด้นกลอนสด เพื่อโต้ตอบกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ