อุปกรณ์และวิธีเล่น

เพลงเป๋ เป็นการละเล่นพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวบ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพลงเป๋มีลักษณะคล้ายเพลงอีแซวหรือเพลงฉ่อยของภาคกลาง แต่ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียว ทำนองและสำเนียงการร้องต่างออกไป ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ผู้นำเพลงมาเผยแพร่เป็นคนขาเป๋ ชาวบ้านเลยเรียกกันว่า เพลงเป๋
การเล่นเพลงเป๋จะแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ร้องเกี้ยวพาราสีกัน ไม่มีดนตรีประกอบ มีแต่เสียงปรบมือให้จังหวะ แต่งกายคล้ายลำตัด

โอกาสหรือเวลาที่เล่น

สถานที่เล่นอาจเป็นบนเวที หรือลานวัด หรือลานกลางหมู่บ้านก็ได้ การเล่นเพลงเป๋มีบทเล่น เช่น บทไหว้ครู บทชมโฉม บทชวนหนี เป็นต้น
ปัจจุบันเพลงเป๋ขาดการสืบสานต่อ โอกาสที่จะเล่นเพลงเป๋ก็มีน้อยเต็มทีแล้ว วิถีชีวิตได้เปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรม เพลงเป๋จึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เพียงแต่นำมาเล่นในบางโอกาส เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น

คุณค่า/แนวคิด/

สาระ

ผู้เล่นและผู้ชมได้รับความสนุกสนาน กระบวนการเล่นเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักพวกพ้อง นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านภาษาให้คงอยู่ในสังคมสืบต่อไปจนถึงลูกหลาน