เตาทุเรียงบ้านป่ายาง

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยม ห่างจากเมืองโบราณศรีสัชนาลัย ๕๐๐ เมตร ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ลักษณะทั่วไป
เป็นกลุ่มเตาเผาสวรรคโลกที่สำรวจพบในปัจจุบันมี ๒๑ เตา ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเนินดินที่ทับถมสูง ๒๔ เมตร แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ
กลุ่มเตายักษ์ เป็นกลุ่มเตาที่อยู่ใกล้เมืองศรีสัชนาลัย มีเตาตั้งเรียงรายกันอยู่ ๑๕ เตา เป็นเตาที่เผาเครื่องถ้วยชามและประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ่ และเครื่องประดับสถาปัตยกรรมต่างๆเช่น ยักษ์ เทวดา มังกร ช่อฟ้า ชื่อเตายักษ์เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกตามยักษ์สังคโลกที่พบบริเวณเตานี้
กลุ่มเตาตุ๊กตา เป็นกลุ่มเตาเผาที่อยู่ห่างจากกลุ่มเตายักษ์ออกมาทางทิศเหนือประมาณ ๖๐๐เมตร พบซากเตา ๖ เตา กลุ่มเตาบริเวณนี้ผลิตประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็ก ทั้งรูปคนและรูปสัตว์ ลักษณะโครงสร้างเตาเป็นเตาประทุน ซึ่งมีรูปร่างรี ก่อหลังคาโค้งบรรจบกันคล้ายประทุนเรือ ตั้งอยู่บนพื้นลาดเอียง ๑๐-๓๐ องศา ภายในแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ช่องใส่ไฟ ห้องบรรจุภาชนะ และปล่องไฟ

เส้นทางเข้าสู่เตาทุเรียงบ้านป่ายาง
จากตัวเมืองสุโขทัยไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๑ ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร