• เจดีย์คู่
  • เจดีย์คู่
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสันนิษฐานว่า เจดีย์คู่นี้สร้างไว้แต่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถ เมื่อคราวตีได้เมืองเชียงใหม่กลับคืนมาเป็นของไทย ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ครั้งกระนั้น ต่อมาของเดิมคงจะชำรุดทรุดโทรมลง สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงโปรดให้บูรณะขึ้นใหม่

ลักษณะทั่วไป
เป็นเจดีย์คู่กัน ๒ องค์ ที่กำแพงและฐานเจดีย์ทำเป็นช่องสำหรับตามประทีปโดยรอบ

หลักฐานที่พบ
เจดีย์คู่ ๒ องค์นี้ เป็นฝีมือช่างอยุธยา ที่ฐานเจดีย์มีช่องสำหรับตามประทีปโดยรอบ เป็นหลักฐานว่าน่าจะเป็นของที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์แต่ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะช่องตามประทีปซึ่งทำไว้ตามกำแพงและฐานเจดีย์นั้นเป็นของที่นิยมสร้างในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เส้นทางสู่เจดีย์คู่
ตั้งอยู่เชิงสะพานกิตติขจรฝั่งตะวันตก