สถานที่ตั้ง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งดึงดูดใจ
เขาหินซ้อนเป็นภูเขาที่มีความสูงไม่มากนัก ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่น้อยรูปทรงต่าง ๆ เรียงรายอยู่ตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซ้อนจัดเป็นสวนรุกขชาติสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ และเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ซึ่งประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนด้านหลังของศาลเป็นที่ตั้งของวัดเขาหินซ้อน

สิ่งอำนวยความสะดวกในเขาหินซ้อน
มีสถานให้บริการที่พัก ด้านสาธารณูปโภคอื่น เช่น น้ำ ไฟ ห้องสุขา ตลอดจนที่จอดรถ มีสวนรุกขชาติที่สวยงามและหลากหลายพันธุ์ให้ชม และมีศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนให้บริการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติของเขาหินซ้อน

เส้นทางเข้าสู่เขาหินซ้อน
จากตัวเมืองฉะเชิงเทราไปทางอำเภอพนมสารคาม ระยะทางประมาณ ๕๓ กิโลเมตร