• เขาวรนาถบรรพต (เขากบ)
  • เขาวรนาถบรรพต (เขากบ)
  • เขาวรนาถบรรพต (เขากบ)
  • เขาวรนาถบรรพต (เขากบ)
สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์

สิ่งดึงดูดใจ
เขาวรนาถบรรพต สูงจากระดับน้ำทะเล ๑๘๕.๕๐ เมตร เป็นที่ตั้งของวัดเขากบ ซึ่งได้รับยกย่องจากกรมการศาสนา และมหาเถรสมาคมให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเพื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ มีรูปหล่อพระหลวงพ่อทองอันเป็นที่เคารพนับถือของจังหวัดนครสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในวิหารข้างเจดีย์ใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย มีวิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง เมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถมองเห็นบึงบอระเพ็ด และทางด้านตะวันตกเป็นป่าใหญ่และทิวเขา บริเวณเป็นเขาใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของสถานีถ่ายทอดโทรทัศน์ช่อง ๓,๕,๗,๙และช่อง ๑๑ จากกรุงเทพมหานคร ไปสู่จังหวัดในภาคเหนือ

สิ่งอำนวยความสะดวกในเขาวรนาถบรรพต
ลานกว้างบริเวณเชิงเขาได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนดอกไม้งดงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

เส้นทางเข้าสู่เขาวรนาถบรรพต
จากถนนดาวดึงส์ขึ้นสู่เขาวรนาถบรรพตได้ ๒ ทาง คือ โดยการเดินขึ้นบันไดจำนวน ๑,๖๓๗ ขั้น หรือโดยทางรถยนต์