• เขาค้อ
  • เขาค้อ
  • เขาค้อ
  • เขาค้อ
  • เขาค้อ
  • เขาค้อ
  • เขาค้อ
  • เขาค้อ
สถานที่ตั้ง
เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเขาน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อนกว้างไกลดุจทะเลภูเขาพื้นที่ลูกฟูกที่เป็นลาดเนินเขานั้นโดยเฉลี่ยแล้ว มีความสูงระหว่าง ๕๐๐-๙๐๐ เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เทือกเขาสำคัญที่มีชื่อเรียกขานตามตำนานและธรรมชาตินั้น ได้แก่ เขาผาซ่อนแก้ว มียอดเขาสูง ๑,๓๙๕ เมตร เขาปู่ มียอดเขาสูง ๙๐๙ เมตร เขาค้อมียอดเขาสูง ๑,๑๒๙ เมตร เขาย่ามียอดเขาสูง ๑,๒๙๐ เมตร เขาใหญ่มียอดเขาสูง๙๓๐ เมตร เขาตะเคียนโงะมียอดสูง ๙๘๒ เมตร และยังมีเขาอีกหลายลูก เช่น เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทรายเขาอุ้มแพ เป็นต้น

สิ่งดึงดูดใจ
๑. ธรรมชาติบนเขาค้อ เป็นป่าดงดิบที่มีความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิดลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเขาดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ บนยอดเขาค้อมีไม้ตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากมาย คือ ต้นค้อ ชื่อของเทือกเขาแห่งนี้จึงเรียกตามต้นค้อว่า เขาค้อ
๒. อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อ ตำบลทุ่งสมอ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นอาณาบริเวณได้กว้างไกลในอดีตเคยเป็นฐานสำคัญในการยึดพื้นที่ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๕ ครั้งเป็นยุทธภูมิเลือดเกิดการสู้รบเพื่อช่วงชิงประชาชนและพื้นที่กลับคืนมา เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์หมดไปจากประเทศไทย จึงได้สร้างอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อขึ้น เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อป้องกันผืนแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากภัยของผู้หลงผิดคิดร้ายต่อประเทศชาติในเขตพื้นที่รอยต่อ ๓ จังหวัด คือพิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย และได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๖ โดยพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก
อนุสรณ์สถานสร้างด้วยหินอ่อน เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม หมายถึงการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร ฐานอนุสรณ์สถานกว้าง ๑๑ เมตร หมายถึง พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นปีที่เริ่มการปฏิบัติการรุนแรงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่นี้ ความสูงจากแท่นบูชาถึงยอดอนุสรณ์สถาน ๒๕ เมตร หมายถึงพ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นปีที่สิ้นสุดการต่อสู้ด้วยอาวุธ ความกว้างฐานสามเหลี่ยมด้านละ ๒.๖ เมตร หมายถึง พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นปีที่เริ่มการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ ฝาผนังภายในอนุสรณ์สถาน ได้จารึกชื่อผู้กล้าหาญไว้ทุกคน
๓. พิพิธภัณฑ์อาวุธ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒๑ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์เดิมที่เรียกว่าฐานอิทธิ เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบในครั้งนั้น จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสู้รบ เช่น เครื่องบินขับไล่เอฟ ๕ รถสายพานลำเลียงพล ปืนใหญ่ ฯลฯ และมีห้องบรรยายสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุทธภูมิเลือดเขาค้อ มีห้องจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ เสื้อผ้า อาวุธของคอมมิวนิสต์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้โดยเก็บค่าบริการคนละ ๕ บาท
๔. พระตำหนักเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ บนยอดเขาย่า พระตำหนักเขาค้อสร้างขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ จากความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ประทับแรมในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
พระตำหนัก เป็นอาคารชั้นเดียวติดต่อกันเป็นรูปครึ่งวงกลม มีอาคารบางส่วนสร้างเป็นสองชั้น ตรงห้องพระบรรทม บริเวณรอบพระตำหนักปลูกดอกไม้สีสันสวยงามหลากหลายชนิดและมีหญ้าหอมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงนำมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ส่งกลิ่นหอมกระจายทั่วบริเวณ และมีเส้นทางสำหรับปีนขึ้นสู่ยอดเขาด้วย
๕. เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา โดยมีพิธีบรรจุเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ การก่อสร้างเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุนี้เกิดขึ้นโดยดำริของนายจรัส พั้วช่วย ฯพณฯ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเพชรบูรณ์ขณะนั้น และได้จากการสนับสนุนของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในการร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างเป็นปูชนียสถานสำหรับสักการะ
๖. หอสมุดนานาชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณเดียวกับเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แปลกตา มีหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
๗. น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีกำเนิดจากสายธารลำน้ำเข็กตกจากหน้าผา มีน้ำตลอดปีใกล้น้ำตกมีครกกระเดื่องตำข้าวพลังน้ำ ในอดีตเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บริเวณน้ำตกมีร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก เส้นทางเข้าสู่น้ำตกใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ถึงกม. ที่๑๗ แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๕๒๕ อีกประมาณ ๑๐ กม. แล้วแยกขวาเข้าน้ำตก
๘. ไร่บีเอ็น ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยขอนหาด หมู่ที่ ๑ ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ อยู่บนริมถนนสายแคมป์สน-ทุ่งสะเดาะพง เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงสายหล่มสัก-พิษณุโลก ตรงกิโลเมตรที่ ๓๔-๓๕ ไร่บีเอ็น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันมานานควบคู่กับทางหลวงสายหล่มสัก-พิษณุโลก เป็นแหล่งผลิตพืชผักผลไม้ที่ใหญ่แห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ปลูกพืชผักและผลไม้หลายชนิด ทั้งของไทย และต่างประเทศ พืชผักผลไม้ที่ปลูกมาก ได้แก่ ผักกาดแก้ว แครอท มะเขือม่วง แตงกวาญี่ปุ่น บรอคโคลี่ ลิ้นจี่และสตรอเบอรี่ นอกจากนั้นยังปลูกกุหลาบและไม้ดอกพันธุ์ต่างประเทศอีกหลายชนิด ผลผลิตเหล่านี้จะส่งไปขายที่กรุงเทพฯ ทุกวัน ผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไร่ คือลิ้นจี่ ซึ่งจะให้ผลระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก
มีที่พักบนเขาค้อมากกว่า ๓๐ แห่ง เส้นทางคมนาคมสะดวก มีโรงพยาบาล ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก

เส้นทางเข้าสู่เขาค้อ
สามารถเดินทางได้ ๓ เส้นทางดังนี้
เส้นทางที่ ๑ จากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก เมื่อถึงกิโลเมตร ๑๐๐ ตรงบริเวณแคมป์สนเลี้ยวขวาสู่เขาค้อ รวมระยะทาง ๑๒๐ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ ออกเดินทาง จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ ถึงสามแยกบ้านนางั่วขึ้นสู่เขาค้อ อันเป็นทางขึ้นเขาสูง รวมระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๓ ออกเดินทางจากตลาดหล่มสัก ถึงสามแยกแคมป์ เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาค้อ ระยะทาง ๕๑กิโลเมตร