• เกาะเกร็ด
  • เกาะเกร็ด
  • เกาะเกร็ด
  • เกาะเกร็ด
  • เกาะเกร็ด
สถานที่ตั้ง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
เกาะเกร็ด เป็นเกาะใหญ่ในลำน้ำเจ้าพระยา มีฐานะเป็นตำบล แบ่งออกเป็น ๗ หมู่บ้าน เป็นที่อาศัยของคนไทยและคนมอญ เกาะเกร็ดมีความน่าสนใจหลายอย่าง
๑. สภาพความเป็นธรรมชาติของเกาะบนแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในเกาะมีทางเดินเท้ารอบเกาะไม่มีถนนรถยนต์ สองข้างทางเดินจะเป็นแม่น้ำ สวนผลไม้และทุ่งนา
๒. วัฒนธรรมประเพณี ชาวมอญเกาะเกร็ดเป็นกลุ่มชนที่รักษาประเพณีของชาวมอญไว้ได้อย่างเหนียวแน่น เป็นศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวมอญ ประเพณีสำคัญคือประเพณีสงกรานต์ จะมีพิธีทำบุญเฉลิมฉลองอย่างมโหฬาร ใช้เวลาหลายวัน
๓. สถาปัตยกรรม มีทั้งศิลปะอย่างไทยและรามัญ วัดสำคัญวัดหนึ่งของเกาะเกร็ด คือวัดปรมัยยิกาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำ ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม มีพิพิธภัณฑ์ของวัดเก็บรักษาสมบัติอันมีค่าทางด้านพระศาสนาไว้ได้อย่างมาก มีเจดีย์ทรงมอญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถ ริมน้ำมีพระมุเตาเป็นสัญลักษณ์ถึงเมืองหงสาวดีที่เป็นถิ่นดั้งเดิม

สิ่งอำนวยความสะดวก
๑. มีบริเวณสวนให้พักผ่อนริมหน้าวัดปรมัยยิกาวาส
๒. มีศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวบนเกาะเกร็ด ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือหน้าวัดปรมัยยิกาวาส

เส้นทางเข้าสู่เกาะเกร็ด
มีรถโดยสารประจำทางถึงอำเภอปากเกร็ด นั่งเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาจากวัดสนามเหนือขึ้นที่ท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส