• เกาะหมาก
  • เกาะหมาก
  • เกาะหมาก
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก อยู่ระหว่างเกาะช้างและเกาะกูด ตำบลเกาะกูด กิ่งอำเภอเกาะกูด

สิ่งดึงดูดใจ
เกาะหมากมีรูปร่างคล้ายดาว ๔ แฉก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่ง มีอ่าวและหาดที่สวยงามหลายแห่ง เช่น อ่าวตานิด อ่าวไผ่ อ่าวโปร่ง อ่าวผาด อ่าวแดง อ่าวสวนใหญ่ หาดทรายขาว หาดทรายแดง หาดอ่าวพระ มีน้ำใสสะอาด บริเวณชายฝั่งรอบ ๆ เกาะและเกาะใกล้เคียง พบแนวปะการังที่สมบูรณ์ สวยงามมาก
ชุมชนดั้งเดิมบนเกาะหมากส่วนใหญ่เป็นเขมร เชื้อชาติไทย อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อครั้งปัจจันตคิรีเขตต์เป็นของฝรั่งเศส โดยมีหลวงพรหมภักดีต้นตระกูลตะเวทิกุลเป็นบรรพบุรุษ คนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นญาติกัน มีอาชีพทำสวนมะพร้าว และยางพารา จนเกาะหมากได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่สำคัญของจังหวัดตราด

สิ่งอำนวยความสะดวกในเกาะหมาก
๑. เดินทางสู่เกาะหมาก โดยติดต่อกับรีสอร์ทต่าง ๆ เพื่อสำรองที่พักล่วงหน้าได้ทั้งที่กรุงเทพฯ และตราด
๒. ติดต่อผ่าน ททท. ภาคกลาง(เขต ๕) จังหวัดตราด

เส้นทางเข้าสู่เกาะหมาก
๑. เดินทางด้วยเรือเช่าเหมาประเภทเรือประมง
๒. โดยเรือเร็วของรีสอร์ทที่จัดบริการนักท่องเที่ยว