• ฮอลีก/ถ่อมลีก
  • ฮอลีก/ถ่อมลีก
  • ฮอลีก/ถ่อมลีก
ลักษณะความเชื่อ
เชื่อว่าการได้ฟังเรื่องราวธรรมะ ก่อให้เกิดบุญกุศลได้รู้จักประวัติและเรื่องราวต่าง ๆ ได้ข้อคิด คติสอนใจ เป็นสิริมงคล ได้บุญได้กุศล โดยเฉพาะการฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษา วันสำคัญทางศาสนา วันพระ และวันสำคัญทางประเพณี เช่น งานปอยหลวง

ความสำคัญ

ชาวบ้านได้ฟังและเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากหนังสือธรรมะ ได้ข้อคิด คติสอนใจนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทำให้สังคมและชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

พิธีกรรม

ฮอลีก คือ การอ่านหนังสือธรรมะของผู้ทรงความรู้ (จเร) ก่อนจะอ่านหนังสือธรรมะ ต้องมีการเชิญจเรหรือผู้ทรงความรู้ การเชิญจะเชิญด้วยข้าวตอกดอกไม้ หรือเทียนเชิญไปฮอลีก เวลาหรือสถานที่ที่จัดงานจะจัดเตรียมสถานที่ ปูผ้า พรม หรือเสื่อ จัดทำราชวัตรกันไว้โดยรอบ มีทางเข้า จัดเตรียมเผินหรือขันเครื่องเซ่นบูชาครู ประกอบด้วย กล้วย มะพร้าว ข้าวสาร กรวยดอกไม้ หมากพลู ธูปเทียน จัดใส่กาละมัง จเรจะเข้าไปนั่งในสถานที่ที่เจ้าภาพจัดไว้ แล้วลงมืออ่าน
ถ่อมลีก การฟังเรื่องธรรมะ การฟังเรื่องธรรมะ ผู้ฟังจะพนมมือฟังหรือไม่ก็ได้ ฟังอย่างสงบ เมื่อจบการอ่านผู้ฟังจะอนุโมทนา สาธุ ไหว้พระ เป็นเสร็จ

พิธีกรรม