อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  • อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สถานที่ตั้ง ชุมชนตรอกช่างนาก ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เข้าทางซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ (ซอยวัดอนงค์) บริเวณนี้มีศาลเจ้ากวนอูซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนในชุมชนนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้ มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เล่ากันว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะเสด็จมาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้ทุกครั้งที่จะเสด็จกรีธาทัพไปศึกสงคราม
ชุมชนตรอกช่างนากนี้ เดิมเป็นที่อยู่ของลาวเวียงจันทน์ ต่อมาสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติซึ่งตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้มีความประสงค์จะบูรณะวัดพิชัยญาติ จึงได้สั่งให้ขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อขนอิฐทรายมาก่อสร้างวัดพิชัยญาติ คลองนี้จึงมีชื่อว่าคลองสมเด็จ และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติมีความประสงค์จะรวบรวมช่างฝีมือจากเมืองสุไหงโกลกให้มารวมกับพวกลาวเวียงจันทน์ จึงได้เรียกชุมชนแห่งนี้ว่า ช่างนาก ช่างทอง
ในปีพ.ศ.๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สำรวจบ้านเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประทับขณะทรงพระเยาว์ ปรากฏว่าบ้านที่เคยประทับได้เปลี่ยนแปลงเป็นตึกแถว แต่บริเวณใกล้ๆ กันนั้นมีบ้านของเจ้าพระยาพิพัฒน์ซึ่งเป็นบุตรของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติและได้ตกเป็นสมบัติของนายเล็ก นานา ซึ่งเมื่อนายเล็ก นานา ทราบพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว จึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินแปลงนี้ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ถวายเป็นที่จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สิ่งดึงดูดใจ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแห่งนี้มีหน่วยงานที่เข้าดำเนินงานก่อสร้างหลายหน่วยงานได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา กรมศิลปากร กรมโยธา กองทัพอากาศ เป็นต้น บริเวณอุทยานประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ
๑.บริเวณสวนส่วนหน้า ซึ่งอยู่ด้านหน้าอุทยาน มีต้นไทรใหญ่ ๓ ต้น ทำให้บริเวณนี้ร่มเย็นได้จัดสร้างอ่างน้ำพุขนาดใหญ่ มีบริเวณสำหรับนั่งเล่น ประดับตกแต่งด้วยสวนดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
๒.บริเวณสวนส่วนใน ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์ ๒ หลัง เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจชองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดนิทรรศการแสดงวิถีของชุมชนวัดอนงคารามทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตรงกลางสวนมีกำแพงหินทรายแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้านในมีศาลาไทยแปดเหลี่ยมร่วมสมัยเพื่อไว้แสดงดนตรีไทยหรือนั่งเล่น
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
มีอาคารบริหารงานให้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำเพื่อดูแลรักษาอุทยาน
เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. เข้าทางซอยสมเด็จเจ้าพระยา ๓ (ซอยวัดอนงค์)