• อุทยานสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
  • อุทยานสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)
สถานที่ตั้ง บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งดึงดูดใจ
ในบริเวณอุทยานสัตว์ป่าลำปาว หรือที่รู้จักและเรียกกันโดยทั่วไปว่า สวนสะออน นี้ได้มีการปรับปรุงพื้นที่และบริเวณเพื่อเป็นการรักษาสภาพป่าธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เต็ง ไม้แดง ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งยังดูแลให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จัดแบ่งพื้นที่ภายในบริเวณสวนสะออนออกเป็นส่วนๆ กั้นรั้วตาข่ายรอบบริเวณเพื่อนำสัตว์ป่านานาชนิดของเมืองไทยมาปล่อยไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัวแดง สัตว์ป่าหายากในเมืองไทยที่เจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้ดีในป่าสวนสะออน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าหายากอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ไก่ฟ้าพระยาลอ นกยูง ลิง ชะนี เหยี่ยว ฯลฯ
สิ่งสำคัญที่ถือเป็นภารกิจหลักของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว คือเป็นสถานที่ที่ให้การศึกษาด้านป่าไม้ สัตว์ป่า นิเวศวิทยา ธรรมชาติวิทยาแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและประชาชนทั่วไป เปรียบได้กับห้องเรียนธรรมชาติที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นตำราเรียน มีเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ คอยให้การแนะนำให้ข้อมูล ความรู้ ทั้งด้านตำรา เอกสาร การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดค่ายอบรมและการให้บริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม และจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ได้เรียนรู้จากสภาพจริง

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานสัตว์ป่าลำปาว
มีอาคารที่ทำการที่ให้บริการข้อมูล ความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับป่าและสัตว์ธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์ การบำรุงรักษา มีค่ายอบรมสัมมนา ที่พักแรม มีเจ้าหน้าที่ไว้เป็นวิทยากรร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายพักแรมของโรงเรียนที่มาขอใช้สถานที่ มีหอประชุม ลานรอบกองไฟ จัดเส้นทางเดินป่า สถานที่พักผ่อน เขตศึกษาพันธุ์สัตว์ป่า พันธุ์พืชธรรมชาติ และสวนสุขภาพ เป็นต้น

เส้นทางเข้าสู่อุทยานสัตว์ป่าลำปาว
จากกาฬสินธุ์ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๒๐๙ (สายกาฬสินธุ์-มหาสารคาม) ถึงกิโลเมตรที่ ๑๐ เลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ ๒๖ กิโลเมตร (บริเวณใกล้เคียงกับเขื่อนลำปาว และหาดดอกเกด จึงใช้เส้นทางเดียวกัน)