อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

  • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  • อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
สถานที่ตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทางด้านทิศตะวันตกห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีแหล่งโบราณสถานสมัยลพบุรี ได้แก่ พระปรางค์เป็นประธานของวัด เพราะเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนแห่งนี้รับอิทธิพลจากขอม จุดสนใจได้แก่
วัดพระพายหลวง อยู่นอกกำแพงเมืองทางทิศเหนือ เป็นชุมชนที่เป็นเมืองดั้งเดิมของสุโขทัย มีผังเมืองสี่เหลี่ยม มีคูน้ำล้อมรอบ มีพระปรางค์ศิลาแลงที่มีลวดลายปูนปั้นศิลปะลพบุรีงดงามมาก
วัดศรีสวาย ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเป็นศาสนสถานแบบปราสาทขอม เดิมเป็น ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา เป็นหลักฐานว่า ช่วงก่อนสมัยสุโขทัยในบริเวณนี้เป็นชุมชนใหญ่ในวัฒนธรรมแบบลพบุรีอยู่ก่อนแล้ว และพัฒนาขึ้นเป็นเมืองสุโขทัยที่มีรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมเป็นของตนเองในเวลาต่อมา
โบราณสถานสมัยสุโขทัย มีเจดีย์เป็นประธานของวัด โดยในสมัยแรกนิยมสร้างเจดีย์ทรงพุ่มข้ามบิณฑ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมสุโขทัย และสมัยหลังจะนิยมสร้างเจดีย์ทรงระฆัง เนื่องจากรับอิทธิพลพุทธศาสนาลังกาวงศ์ จุดสนใจได้แก่วัดที่มีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน อยู่ในเขตกำแพงเมือง วัดทักษิณารามอยู่นอกกำแพงเมืองทางใต้ วัดอโศการาม (วัดสลัดได)
วัดที่มีเจดีย์ทรงระฆัง ได้แก่ วัดชนะสงคราม วัดสระศรี วัดตระพังทอง อยู่ในเขตกำแพงเมือง วัดหินตั้ง วัดคุ้งหวาย วัดสังฆาวาส อยู่นอกกำแพงเมืองด้านเหนือ วัดช้างรอบ วัดเจดีย์งาม วัดมังกร วัดป่ามะม่วง วัดตึก อยู่นอกกำแพงเมืองด้านตะวันตก วัดต้นจัน วัดศรีพิจิตรกัลยาราม (วัดตาเถรขึงหนัง) อยู่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ วัดช้างล้อม วัดลังการาม วัดเจดีย์สูง อยู่นอกกำแพงเมืองทางตะวันออก
ศิลปกรรมที่โดดเด่นของสุโขทัยอีกประการหนึ่ง คือ พระพุทธรูป ซึ่งพระพุทธรูปโลหะส่วนใหญ่ถูกนำมาเป็นพระประธานอยู่ตามวัดในกรุงเทพฯ ที่หลงเหลืออยู่ในอุทยาน ประวัติศาสตร์มักเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ซึ่งล้วนแต่ได้รับการบูรณะแล้วทั้งสิ้น ที่น่าสนใจคือ พระพุทธรูปในบริเวณวัดมหาธาตุ มีทั้งปางประทานอภัยและปางมารวิชัยหลายองค์ด้วยกัน ได้แก่
พระอจนะวัดศรีชุม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่อยู่ในมณฑป ซึ่งผนังด้านหลังก่อเป็นโพรงสำหรับเก็บซ่อนคัมภีร์ทางศาสนา มีภาพชาดกอยู่ภายใน
พระอัฏฐารศวัดสะพานหิน พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย ศิลปะสุโขทัย สูง ๑๒.๕๐ เมตร
วัดเชตุพนมีพระพุทธรูปสี่อิริยาบท คือ นั่ง ยืน เดิน นอน ขนาดใหญ่ (อยู่ในสภาพชำรุด) ประดิษฐานอยู่ในมณฑปที่สร้างด้วยหินชนวน อิฐ และศิลาแลง ที่ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน
ดังนั้นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านศิลปะพุทธปฏิมากรรมของสุโขทัย จัดได้ว่าบรรลุจุดสุดยอดทางความงาม ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ จุดดึงดูดใจที่สร้างขึ้นภายหลัง ได้แก่ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุโขทัย อนึ่งในทุก ๆ ปี ทางสุโขทัยจะจัดให้มีเทศกาลงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมด ๗๐ ตารางกิโลเมตร จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ เช่น ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว แผ่นป้ายชี้ เส้นทาง แผนผังของอุทยานฯ ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือนำชม ห้องสุขา ที่พักชั่วคราว รถบัสขนาดเล็ก หรือช้าง จักรยาน สำหรับพานักท่องเที่ยวเช่าเข้าชมโบราณสถาน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกใช้บริการได้

เส้นทางเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ (สุโขทัย - บ้านด่านลานหอย) ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย