อำเภอเบตงเมืองในหมอกดอกไม้งาม

  • อำเภอเบตงเมืองในหมอกดอกไม้งาม
  • อำเภอเบตงเมืองในหมอกดอกไม้งาม
  • อำเภอเบตงเมืองในหมอกดอกไม้งาม
สถานที่ตั้ง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สิ่งดึงดูดใจ เบตงเป็นภาษามลายูแปลว่า "ไม้ไผ่" แต่เดิมพื้นที่อำเภอเบตงขึ้นอยู่กับอำเภอรามัน ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๔๑ ได้ตั้งเป็นอำเภอชื่อว่าอำเภอยะรม แบ่งเขตการปกครองเป็น ๖ ตำบล คือ ตำบลเบตง ตำบลยะรม ตำบลฮิตำ ตำบลโกแน ตำบลบาโลน และตำบลเซะ หรือโกร๊ะ ต่อมาหลังจากมีการปักเขตแดนทำให้ตำบลบาโลน ตำบลโกแน ตำบลฮิตำ และตำบลเซะ รวม ๔ ตำบล ถูกตัดไปเป็นของมลายู จึงเหลือตำบลเบตง และตำบลยะรม และในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ได้ย้ายที่ตั้งจากหมู่ที่ ๑ ตำบลเบตง ไปตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกำปงมัสยิด หมู่ ๖ ตำบลเบตง จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล คือตำบลเบตง ตำบลยะรม ตำบลอัยเยอร์เวง และตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ มีทัศนียภาพที่สวยงาม อากาศเย็นสบายเพราะตั้งอยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรีที่เป็นแนวพรมแดนระหว่างไทย - มาเลเซีย พื้นที่ประกอบด้วยที่ราบสูง เนินเขา ลุ่มน้ำ โดยเฉลี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล ๑,๙๐๐ ฟุต สภาพป่าเป็นป่าไม้ดงดิบรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกชุก อากาศอบอุ่นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๖ องศาเซลเซียส สิ่งที่น่าสนใจในเบตงมีหลายประการ เช่น
๑. ตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่สี่แยกหอนาฬิกา เคยใช้เป็นหอกระจายข่าวทางราชการ
๒. ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคมจะมีนกนางแอ่นอพยพมาจากไซบีเรีย นับเป็นแสน ๆ ตัว นับว่าเป็นเมืองเดียวในประเทศไทยที่มีนกนางแอ่นมาอยู่มากเป็นพิเศษ ในเวลากลางคืนจะเกาะอยู่บนสายไฟฟ้าทั่วเมืองเบตง
๓. เบตงเป็นแหล่งวัฒนธรรมผสมผสานของชาวไทยพุทธเชื้อสายจีน เชื้อสายมลายู และไทยพุทธ มีประเพณีต่าง ๆ ที่เป็นเฉพาะของกลุ่มชนในท้องถิ่น เช่น ประเพณีแห่พระของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่สนุกสนานและตื่นเต้น
๔. ทัศนียภาพที่สวยงาม ได้แก่ เส้นทางคมนาคมทางบกที่คดเคี้ยวสวยงามลัดเลาะตามแนวเขาเหนือเขื่อนบางลางผ่านทะเลสาปน้อยกลางหุบเขาและป่าสลับซับซ้อน
๕. บ่อน้ำร้อนที่มีความร้อนสูงถึง ๘๑ องศาเซลเซียส
๖. อาหารพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง เช่น ไก่เบตง ปลาจีน กบภูเขา เคาหยก เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในอำเภอเบตง
มีโรงแรมอย่างดี ๔ แห่ง มีรีสอร์ท ๓ แห่ง และมีศูนย์บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวของ ท.ท.ท. ในตัวเมืองเบตง

เส้นทางเข้าสู่อำเภอเบตง จากจังหวัดยะลาตามเส้นทางถนนสุขยางค์สายยะลา - เบตง ผ่านอำเภอบันนังสตา ผ่านอำเภอธารโต ถึงอำเภอเบตง ระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร