หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

  • หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  • หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  • หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  • หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  • หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  • หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ตั้ง สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีจัดสร้างด้วยเงินสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด เป็นเงิน ๓,๕๘๐,๕๙๖ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ม.ล.ภัคศุก กำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารหอวัฒนธรรม จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๗
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหอวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของวัตถุทางวัฒนธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยอาคารหอวัฒนธรรมได้จัดสร้าง เป็นอาคาร ๒ ชั้น แบ่งเป็น ๔ ห้อง มีการจัดแสดง ทางวัฒนธรรม ดังนี้
ชั้นล่าง
๑. ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน จัดแสดงเครื่องใช้ในบ้านเรือน เช่น ตู้แบบโบราณ เชี่ยนหมาก คันฉ่อง เตียงนอน ขันน้ำพานรอง กาน้ำ หินบดยา และ เครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เตาไฟแบบเชิงกราน หม้อดินเผาขนาดต่าง ๆ ครก กระต่ายขูดมะพร้าว กระชอน กะทะ ถ้วยชาม โอ่งน้ำแบบต่าง ๆ และเครื่องใช้ที่ทำด้วยกะลามะพร้าว
๒. ห้องเครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องมือในการทำนา เช่น ไถ คราด เคียวเกี่ยวข้าวเครื่องมือจับสัตว์น้ำ เช่น แห สวิง อวน ไซ สุ่ม เครื่องมือจับสัตว์บก เช่น หน้าไม้ ที่ต่อไก่ป่า แร้วดักสัตว์
ชั้นบน
๓. ห้องศาสนาและประเพณี จัดแสดงพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม เอกสารโบราณ หนังสือโบราณ ฯลฯ
๔. ห้องประวัติศาสตร์ วัตถุทางวัฒนธรรมที่จัดแสดง เช่น ขวานหินสมัยหินเก่า หินกลาง หินใหม่ สมัยโลหะ ภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่องประดับ อาวุธโบราณอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ เครื่องถ้วยชนิดต่าง ๆ โลงศพสมัยโบราณ ลวดลายปูนปั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในหอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน(เว้นวันพุธ และวันหยุดราชการพิเศษ) ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม ผู้ที่ประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะทำหนังสือถึงสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อติดต่อขอเข้าชมและรับฟังการบรรยายของวิทยากร หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๔ - ๖๓๓๒๒๗ ต่อ ๖๕๐ หมายเลขโทรสาร ๕๑๑๖๘๓, ๖๓๓๒๒๔
เส้นทางเข้าสู่หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หลักกิโลเมตรที่ ๑๔ ถนนสายกาญจนบุรี - ไทรโยค สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์