สวนสาธารณะรักษะวาริน

  • สวนสาธารณะรักษะวาริน
  • สวนสาธารณะรักษะวาริน
  • สวนสาธารณะรักษะวาริน
  • สวนสาธารณะรักษะวาริน
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา
เป็นบริเวณพื้นที่ของตำบลหาดส้มแป้น บริเวณที่เรียกว่า "สวนสาธารณะรักษะวาริน" มีการสำรวจโดยนายสุวิทย์ ชัยมงคล และคณะโครงการสำรวจแหล่งโบราณคดี ปี ๒๕๓๑ พบโบราณวัตถุอยู่บริเวณบนฝั่งทางทิศใต้ และในลำคลองหาดส้มแป้นบริเวณสวนสาธารณะ จากหลักฐานดังกล่าว พอสรุปได้ว่า บริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งได้ใช้ลำคลองหาดส้มแป้นเป็นสถานประกอบสัมมาชีพเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และเครื่องมือเครื่องใช้

ลักษณะทั่วไป
เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างภูเขา มีลำคลองผ่านคือ ลำคลองหาดส้มแป้น ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะรักษะวาริน ซึ่งใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน เนื่องจากบริเวณสวนสาธารณะมีน้ำพุร้อนด้วย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดระนอง

หลักฐานที่พบ
จากการสำรวจของนักโบราณคดี พบเครื่องมือหินกะเทาะหลายชิ้น สันนิษฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

เส้นทางเข้าสู่สวนสาธารณะรักษะวาริน
อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ไปตามเส้นทางถนนกำลังทรัพย์และถนนสายระนอง-หาดส้มแป้นใกล้กับน้ำพุร้อนและวัดตโปทาราม (วัดบ่อน้ำร้อน)