ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว

  • ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว
  • ศาลเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว
ลักษณะความเชื่อ
ประชาชนเก้าเลี้ยวประมาณร้อยละ ๘๐ มีเชื้อสายจีน ซึ่งคติความเชื่อของคนจีนส่วนใหญ่เชื่อว่า เจ้าสถิตย์อยู่ทุกหนทุกแห่ง หากได้กราบไหว้บูชา จะนำความปลอดภัย โชคดีมาให้ จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลเจ้าบริเวณสถานที่ตั้งปัจจุบัน โดยมีสาเหตุสำคัญ คือ เป็นฝั่งแม่น้ำที่เป็นท่าจอดเรือ และมีจระเข้เจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ใต้แม่น้ำ ต่อมาคนจีนที่กลับไปเมืองจีนได้นำรูปเจ้าพ่อมาประดิษฐานไว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

ความสำคัญ

มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ได้แก่
๑. มีปาฏิหาริย์กับคนที่อยู่อาศัยติดกับศาลเจ้า หากไม่บูชาทุกวันเชื่อว่าจะมีอันเป็นไป
๒. ประชาชนมีความเชื่อว่า เจ้าพ่อเก้าเลี้ยว มีความศักดิ์สิทธิ์ และเข้าร่วมพิธีกรรมเป็นประจำทุกครั้ง
๓. ประยุกต์พิธีกรรมไหว้เจ้าของคนจีนเข้ากับประเพณีสงกรานต์ของไทย เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของสองชนชาติ

พิธีกรรม

มีพิธีกรรมที่สำคัญประมาณ ๔ ครั้งต่อปี คือ
๑. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑๗ เมษายน คือหลังจากประเพณีสงกรานต์ในวัดเก้าเลี้ยว ๖ วัน วันที่ ๗ จัดที่ศาลเจ้า
๒. งานเทกระจาด งานแจกทานวันสาร์ทจีน วันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๙
๓. วันไหว้พระจันทร์
๔. วันตรุษจีน ส่วนใหญ่จะจัดหลังงานแห่มังกรของจังหวัด ๑ วัน