สถานที่ตั้ง อยู่บนรอยต่อของ ๓ จังหวัด คือ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แลอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ประมาณ ๒๓๒ ตารางกิโลเมตร

สิ่งดึงดูดใจ
เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ บางแห่งเป็นลานหิน ชาวท้องถิ่นเรียกว่า "ดาน" กระจายอยู่บนภูเขา วนอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว มีจุดเด่น คือ ภาพเขียนสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นเดียวกับภาพเขียนสีโบราณที่ผาแต้ม ในจังหวัดอุบลราชธานี ลานดอกไม้บนภูวัด ภูผาหอม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ภูสระดอกบัวที่เป็นแอ่งหินมีดอกบัวหลากสี

สิ่งอำนวยความสะดวกในวนอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
มีบริการบ้านพัก ห้องประชุม มีสำนักงานป่าไม้ที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
จากตัวอำเภอชานุมาน ไปตามเส้นทางสาย ๒๒๗๗ (อำเภอเลิงนกทา-ดอนตาล) ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร