ลักษณะความเชื่อ
ฟ้อนผีฟ้าเป็นการเซ่นสรวงบูชาผีฟ้า พญาแถนหรือเทวดา ที่สถิตอยู่บนท้องฟ้า เพื่อขอความเป็นสิริมงคลโดยอัญเชิญท่านเข้าร่างทรง เพื่อช่วยปัดเป่าทุกข์โศก และสิ่งไม่ดีและรักษาอาการเจ็บป่วยแก่ชาวบ้านที่มาร่วมพิธี

ความสำคัญ

ผู้ฟ้อนเชื่อว่าถ้าได้มาฟ้อนผีฟ้า จะทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน และถ้าเจ็บป่วยก็จะสามารถรักษาให้หายป่วยได้ ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยต่าง ๆ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

พิธีกรรม

ผู้ฟ้อนผีฟ้าจะนำเครื่องเซ่นสรวง ซึ่งประกอบด้วย พานบายศรี ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าไตรจีวร น้ำอบไทย อาหารคาวหวาน ซึ่งประกอบด้วยข้าวเหนียว ไข่ต้มและของกินพื้นเมือง ตามแต่จะหาได้ จะฟ้อนทั้งชายและหญิง รวมทั้งผู้สูงอายุ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง กลุ่มละ ๑๔-๑๕ คน จะฟ้อนรำในลักษณะทรงเจ้าเข้าผี ฟ้อนเป็นวงกลม เวียนไปทางซ้ายของหมอแคน จะฟ้อนไปเรื่อย ๆ โดยไม่เหน็ดเหนื่อย จะหยุดก็ต่อเมื่อไม่ได้ยินเสียงแคน