• พิธีเรียกขวัญ
  • พิธีเรียกขวัญ
ลักษณะความเชื่อ
คนไทยเชื่อว่า ทุกคนมีขวัญประจำตนตั้งแต่แรกเกิดและขวัญนี้ต้องอยู่กับตัวตลอดเวลา ถ้าขวัญไม่อยู่กับตัวเชื่อว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วย

ความสำคัญ

ช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย

พิธีกรรม

๑. ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยจัดด้ายแดงด้ายขาวยาว ๑ คืบ จำนวน ๑ เส้น หมาก ๓ คำ บุหรี่ ๓ มวน เงิน ๑๒.๕๐ บาท และเหล้า ๑ ขวด เป็นค่ากำนล
๒. ผู้เรียกขวัญนำด้ายแดงด้านขาววางไว้ที่ข้อมือผู้ป่วย ท่องคำเรียกขวัญจนจบแล้วมัดข้อมือ