พิธีสวดอุบาทว์ฟ้า

  • พิธีสวดอุบาทว์ฟ้า
  • พิธีสวดอุบาทว์ฟ้า
  • พิธีสวดอุบาทว์ฟ้า

ความสำคัญ

พิธีสวดอุบาทว์ฟ้าหรือสวดบ้าน เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านจังหวัดยะลากระทำ กัน พิธีนี้จะทำเมื่อบ้านเรือนถูกฟ้าผ่า หรือเจ้าของบ้านรู้สึกไม่สบายใจ มีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อย ๆ เจ้าของบ้านจะเชิญหมอมาทำพิธีเพื่อให้มีสิริมงคลแก่บ้านเรือนและผู้อยู่อาศัย

พิธีกรรม และกิจกรรม
พิธีสวดอุบาทว์ฟ้าจะเริ่มต้นด้วยการให้หมอดูวันที่เหมาะสม พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเริ่มพิธีจนถึง ๗ นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ในพิธีจะมีการเชิญหมอมาทำพิธีสวดเพียงอย่างเดียว บางบ้านอาจจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดด้วยก็ได้
ก่อนจะทำพิธี หมอจะตั้งสอบคราด หมายถึงตั้งเงินค่าทำพิธี และมีสิ่งของอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้ายดิบ หมากพลู สำหรับเงินนั้นหมอผู้ทำพิธีจะเป็นผู้ตั้งราคา ซึ่งจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทถึงสามร้อยบาท เมื่อตั้งสอบคราดเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพจะต้องเตรียมหญ้าคามาถักเป็นเชือกยาว ๆ เพื่อไว้วงล้อมรอบบ้าน ถ้าในพิธีสวดคราวนั้นมีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีด้วย ก็จะเริ่มด้วยการบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล แล้วสวดมนต์เพื่อความมีสิริมงคลแก่บ้าน เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์ หมอจะเริ่มสวดตามตำรา ดังตัวอย่าง
"สิบนิ้วยอประนม ตั้งบังคมเหนือเศียร ไหว้บาทพระมหา พระชินรา พระนาโถ ข้าไหว้ข้าวันทา พระพุทธา พระธรรมา พระสังฆาวิเศษโส นำสัตว์เข้าทุกหมู่ ให้เข้าสู่นิยพาน ข้าไหว้ข้าวันทา พระพุทธา พระธรรมา พระสังฆาวิเศษสาร จำศีลทุกวันวาน ไตรลักษณ์ญาณ ย่อมขึ้นใจ ตามตำราที่ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งสวดคาถาที่ถักหญ้าคาเป็นเชือกวงรอบบ้านด้วย เพราะเชื่อว่าหญ้าคาเป็นหญ้ามงคล เป็นพืชที่มีมาตั้งแต่เริ่มตั้งแผ่นฟ้าตั้งแผ่นดิน เมื่อใดที่หมดหญ้าคาก็ถือว่าหมดโลก

สาระ

พิธีสวดอุบาทว์ฟ้าหรือสวดบ้านนี้ ชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นการปัดรังควานป้องกันจัญไร ภัยพิบัติต่าง ๆ และหลังจากทำพิธีแล้วเชื่อว่าจะเกิดสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยต่อไป