พิธีสรงน้ำปูชนียสถาน และดอนปู่ตาหรือดอนเจ้าปู่

ช่วงเวลา

เทศกาลสงกรานต์ (เดือนเมษายน)

ความสำคัญ

๑. หากเป็นพระธาตุ เพื่อระลึกถึงคุณูปการของผู้ก่อสร้างธาตุ คารวะต่อพระอัฐิ หรือพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่
๒. หากเป็นพระพุทธรูป เพื่อเป็นการคารวะตามประเพณี เพื่อให้เกิดสิริมงคล

พิธีกรรม ประกอบด้วย
๑. ช่วงเช้า จะทำบุญเลี้ยงพระ
๒. ช่วงบ่าย ชาวบ้านจะนำน้ำหอมที่เตรียมไว้มาให้พระสงฆ์ทำพิธีสวดปริตมงคล เสร็จแล้วจึงนำน้ำไปสรงพระหรือพระธาตุ จากนั้นก็เล่นสาดน้ำกันในหมู่ประชาชน

สาระ

๑. เพื่อเป็นพุทธบูชา
๒. เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
๓. เพื่อเป็นการผ่อนคลายความร้อนของอากาศโดยการเล่นสาดน้ำกัน และชำระล้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสด้วย

การทำบุญ

๔. ปลูกฝังจิตสำนึกในความกตัญญูต่อบุพการี และผู้มีพระคุณอื่นๆ