พิธีผูกขวัญ หรือสู่ขวัญ

  • พิธีผูกขวัญ หรือสู่ขวัญ
  • พิธีผูกขวัญ หรือสู่ขวัญ
  • พิธีผูกขวัญ หรือสู่ขวัญ
ลักษณะความเชื่อ
เชื่อว่าทุกชีวิตมีเทพ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติคุ้มครองและอวยชัยให้พร สามารถดลบันดาลความสุขความสำเร็จ และกำจัดเภทภัยต่าง ๆ ไปจากชีวิตได้ หากทำพิธีบูชาได้ถูกต้อง

ความสำคัญ

ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมมีความเชื่อมั่นในตนเองในความปลอดภัย มีความเบิกบาน มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโส

พิธีกรรม

พิธีผูกขวัญไม่กำหนดระยะเวลาและโอกาส ทำได้ตลอดปีตามโอกาสอันควรที่จะเสริมกำลังใจ หรือให้มงคลชีวิต เมื่อจะทำพิธีผูกขวัญผู้ทรงคุณวุฒิประเภทหมอขวัญ เป็นผู้ทำพิธีด้วยการนำเครื่องบูชาที่เป็นบายศรีชนิดต่าง ๆ พร้อมเครื่องประกอบพิธี เช่น ไข่ต้ม ข้าวตอก ดอกไม้ หมู เห็ด เป็ด ไก่ แล้วแต่ชนิดของพิธีที่จะทำ เช่น พิธีการเกิด การบวช การแต่งงาน ฯลฯ โดยเลือกแต่สิ่งมงคลเข้าเป็นเครื่องประกอบพิธี