พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ช่วงเวลา เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ของทุกปี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ความสำคัญ

เสาหลักเมืองกาญจนบุรี เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะ และนับถือศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รวมวิญญาณของชาวเมืองกาญจนบุรี สามารถดลบันดาลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจึงจัดให้มีพิธีสักการะทุกปี

พิธีกรรม

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกาญจนบุรี จะกระทำทั้งพิธีทางพุทธศาสนาและพิธีของพราหมณ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พิธีจะเริ่มเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนพร้อมกันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้นเป็นพิธีพราหมณ์ โดยพราหมณ์กล่าวคำเชิญเทวดามาชุมนุม ณ บริเวณพิธี และทำพิธีเวียนเทียนบนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หลังจากนั้นพระสงฆ์สวดชยันโต และประพรมน้ำมนต์แก่ผู้มาร่วมพิธีเป็นเสร็จพิธี

สาระ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสร้างขึ้นในสมัยพระยาประสิทธิสงคราม (รามภักดี ศรีวิเศษ) เจ้าเมืองกาญจนบุรีคนที่สอง พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองได้กระทำติดต่อมาแต่ครั้งโบราณกาล นอกจากเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนพร้อมใจกันมาร่วมสักการะ และชมมหรสพ