• พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
  • พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
  • พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
  • พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
  • พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
  • พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
  • พระราชวังโบราณ (วังหลวง)
สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำลพบุรี (คลองเมือง) ด้านเหนือ ใกล้กับวิหารพระมงคลบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งดึงดูดใจ
พระราชวังหลวงมีสิ่งที่ดึงดูดใจสำคัญคือ พระมหาปราสาทขนาดใหญ่และพระที่นั่ง ที่สำคัญดังนี้
พระมหาปราสาท ขนาดใหญ่ ๓ องค์
๑. พระที่นั่งวิหารสมเด็จ เดิมเรียกว่า พระที่นั่งมังคลาภิเษก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ สร้างสมัยใดไม่ปรากฎ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกและรับรองราชทูต ในสมัยพระเจ้าปราสาททองพระที่นั่งต้องอสุนีบาตเกิดเพลิงไหม้ จึงโปรดให้สร้างขึ้นใหม่พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
๒. พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นพระที่นั่งที่มีมุขเด็จ หลังคา ๕ ชั้นยอด ปิดทองสวยงามมาก พระที่นั่งองค์นี้มิได้ใช้รับรองคณะทูตหรือพระราชพิธี คงใช้ตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญ
๓. พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้างขึ้นทางด้านเหนือ ริมแม่น้ำลพบุรี เรียกว่า พระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาท ต่อมาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รื้อสร้างใหม่ให้ชื่อว่า พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ พระที่นั่งพระองค์นี้สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช้เป็นที่รับแขกเมือง และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าเสือและสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ นอกจากนั้นจะใช้เพื่อการประทับทอดพระเนตรขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พระที่นั่งขนาดรอง
๑. พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๕ ในสมัยพระเจ้าปราสาททองตั้งอยู่บนกำแพงพระนครด้านตะวันออก เพื่อทอดพระเนตรการฝึกทหารและขบวนแห่ทางสถลมารค
๒. พระที่นั่งตรีมุข สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ พระยาโบราณราชธานินทร์ขุดพบรากฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเป็นพลับพลาตรีมุขขึ้นบนฐานเดิม เพื่อใช้ประทับคราวเสด็จประพาส เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ และใช้เป็นที่ประกอบพิธีบวงสรวงอดีตมหาราชตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
๓. พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์ สมเด็จพระเพทราชาโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ เป็นที่ประทับชั่วคราว โปรดให้ขุดสระน้ำรอบพระที่นั่งริมสระ มีแท่นยาวเรียกกันว่า พระที่นั่งโปรยข้าวตอกสำหรับเลี้ยงปลา
๔. พระที่นั่งทรงปืน เป็นที่ประทับฝึกอาวุธในสมัยพระเพทราชาใช้เป็นที่เสด็จออกขุนนางด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก
เส้นทางเข้า-ออก พระราชวังโบราณ สะดวก มีลานจอดรถและร้านค้าต่างๆ รวมไปถึงของที่ระลึก

เส้นทางเข้าสู่พระราชวังหลวง
สามารถจะเดินทางด้วยรถยนต์ รถสามล้อเครื่อง และรถโดยสารประจำทางสาย ๕, ๖ซึ่งจะผ่านหน้าพระราชวัง