สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งดึงดูดใจ
พระราชวังหลังมีชื่อปรากฎในพระราชพงศาวดารครั้งแรกในสมัยสมเด็จ พระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งมอบราชสมบัติให้สมเด็จพระมหินทราธิราช สันนิษฐานว่า แต่เดิมคงเป็นพระราชอุทยานนอกพระราชวังหลวงเป็นที่พระมหากษัตริย์เสด็จประพาสเป็นครั้งคราวเรียกว่า "สวนหลวง" เพิ่งมีการสร้างเป็นวังขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่โปรดให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรถ ปัจจุบันกำลังดำเนินการขุดแต่งบริเวณอยู่

สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในบริเวณพระราชวังหลังมีลานจอดรถที่สะดวก สบาย และมีร้านค้าต่างๆ

เส้นทางเข้าสู่พระราชวังหลัง
สามารถเดินทางด้วยรถสามล้อเครื่องและรถโดยสารประจำทางสายเสนาและสายสุพรรณบุรี