พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)

  • พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)
  • พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)
  • พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)
  • พระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มียอดสูงประมาณ ๙๒ เมตร อยู่ชิดถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
พระราชวังพระนครคีรี หรือเขาวังแห่งนี้ ถือได้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรี สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้เพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนแปรพระราชฐาน โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองในการก่อสร้าง แล้วโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระราชวังพระนครคีรี" ส่วนเขาลูกนี้ก็พระราชทานนามใหม่ว่า "เขามหาสวรรค์" ซึ่งมียอดใหญ่ ๆ ๓ ยอด คือ
ยอดที่ ๑ เป็นยอดกลาง รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่โดยครอบทับเจดีย์องค์เดิมไว้ พร้อมทั้งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน แล้วพระราชทานนามว่า พระธาตุจอมเพชร
ยอดที่ ๒ เป็นยอดเขาด้านทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระอุโบสถขึ้นและทรงพระราชทานนามว่า วัดพระแก้ว
ยอดที่ ๓ เป็นยอดเขาสูงด้านทิศตะวันตก อันเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหศวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างอยู่อีกหลายแห่ง

สิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง)
ปัจจุบันนี้ เขาวังเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ที่สุด และ "ถ้ามาเพชรบุรีแล้วไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนเขาวังก็เปรียบเสมือนไม่ได้มาเพชรบุรี" ดังนั้นการขึ้นพระนครคีรีจึงขึ้นได้ทั้งทางเดินเท้าและรถรางไฟฟ้า

เส้นทางเข้าสู่พระราชวังพระนครคีรี
จากทางหลวงหมายเลข ๔ (เพชรเกษม) ก่อนเข้าสู่เมืองเพชรบุรีประมาณ ๑ กิโลเมตร จะมองเห็นเขาวังชัดเจน