• พระราชวังบางปะอิน
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระราชวังบางปะอิน
สถานที่ตั้ง
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังที่สวยงาม พระเจ้าปราสาททองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้สร้าง แล้วจึงมาบูรณะฟื้นฟูในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงสร้างพระที่นั่งภูมิเสถียรแทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้
พระราชวังบางปะอินแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ เขตพระราชฐานชั้นนอก และเขตพระราชฐานชั้นใน เขตพระราชฐานชั้นนอกประกอบด้วยพระที่นั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคม และพระราชพิธีต่าง ๆ ส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าบาทบริจาริกา

สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งดึงดูดใจภายในเขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบด้วย
-หอเหมมณเฑียรเทวราช
-สภาคารราชประยูร
-พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์
-พระที่นั่งวโรภาษพิมานและสิ่งดึงดูดในเขตพระราชฐานชั้นใน ประกอบด้วย
-พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
-พระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ
-พระตำหนักฝ่ายใน
- อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
-อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวังบางปะอิน
๑. ศาลาพักผ่อนอิริยาบถ
๒. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวและป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยว

เส้นทางเข้าสู่พระราชวังบางปะอิน
จากกรุงเทพมหานครไปตามถนนสายเอเชีย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอบางปะอิน ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ถึงทางแยกไฟแดงตรงไปเข้าตลาดบางปะอินผ่านตลอด ๓๐๐ เมตร ถึงพระราชวัง หรือเลี้ยวขวาเลาะริมทางรถไฟผ่านวัดเซ เลี้ยวซ้ายไปตามทางผ่านวัดชุมพล ถึงพระราชวัง ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร