พระราชวังจันทรเกษม (วังหน้า)

  • พระราชวังจันทรเกษม (วังหน้า)
  • พระราชวังจันทรเกษม (วังหน้า)
สถานที่ตั้ง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระราชวังจันทรเกษม สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ โดยมีพระราชประสงค์เพื่อเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมัยทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช หลังจากนั้นก็ได้มีพระมหากษัตริย์ และพระมหาอุปราชได้มาประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้เพียง ๗ พระองค์ ภายหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บูรณะและปรับปรุงขึ้นใหม่ เพื่อใช้เป็นที่ประทับในเวลาที่เสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยา และโปรดพระราชทานนามว่า พระราชวัง จันทรเกษม เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๔๓๖

สิ่งดึงดูดใจ
สถาปัตยกรรมพระราชวังจันทรเกษมและสิ่งก่อสร้างที่ปรากฎอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย
๑. กำแพงพระราชวัง เป็นกำแพงอิฐ มีใบเสมา มีประตู รวม ๔ ด้าน
๒. พลับพลาจตุรมุข พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างอาคารพลับพลาขึ้นบนซากแนวอาคารเดิมในลักษณะอาคารจตุรมุขแฝด เพื่อใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกงานว่าราชการและเป็นที่ประทับในเวลาเดียวกัน
๓. พระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นหมู่ตึกประกอบด้วยอาคาร ๔ หลัง ได้แก่ อาคารปรัศว์ซ้าย อาคารปรัศว์ขวา พระที่นั่งพิมานรัตยา และศาลาเชิญเครื่อง กลุ่มอาคารนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นที่ว่าการมณฑลกรุงเก่าในปี ๒๔๔๒
๔. พระที่นั่งพิสัยศัลลักษณ์ หรือที่เรียกว่าหอส่องกล้อง เป็นหอสูง ๔ ชั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นใหม่ตามแนวฐานอาคารเดิมที่สร้างขึ้นแต่ครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๕. ตึกโรงม้า ตั้งอยู่ริมกำแพงด้านเหนือ
๖. อาคารสโมสรเสือป่า สร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
๗. ตึกที่ทำการภาค สร้างขึ้นในสมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า
๘. ระเบียงจัดตั้งศิลาจำหลัก เป็นระเบียงยาวตามกำแพงด้านทิศเหนือ ใช้เป็นที่เก็บโบราณศิลปวัตถุที่รวบรวมไว้

สิ่งอำนวยความสะดวก
๑. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวพระราชวังจันทรเกษม อยู่บนพลับพลาจตุรมุข
๒. ตลาดโต้รุ่งอยู่หน้าพระราชวังจันทรเกษม

เส้นทางเข้าสู่พระราชวังจันทรเกษม
จากสถานีขนส่งอยุธยา โดยรถสามล้อเครื่องที่ผ่านไปยังตลาดหัวรอ จะผ่านหน้าพระราชวังจันทรเกษม