ประวัติ
พระพรหมธาดา สถิตอยู่บนพรหมโลกชั้นที่ ๓ มหาพรหมาภูมิ มีชื่อเรียกหลาย ชื่อ อาทิ ธาดา อาตภูมิ ประชาบดี โลเกศ จตุรมุข เป็นต้น พระพรหมได้สร้างพระมเหสีขึ้นมาองค์หนึ่งชื่อ สรัสวดี หรือ ศตรูปาเพื่อมาช่วยสร้างสรรค์สรรพสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก อาทิ สร้างเทวดา มนุษย์ อสูร สัตว์ พืช และสร้างวิทยาการทั้งหลาย อาทิ ภาษา คัมภีร์พระเวท อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
ท้าวมหาพรหมมีความชื่นชมในนางศัตรูปยิ่งนัก เมื่อนางเคลื่อนที่ไปทางด้านใด ทางซ้าย ทางขวา ด้านหน้า ด้านหลัง หรือเบื้องบน พระองค์ก็ปรารถนาที่จะมองตามนาง จึงบังเกิดพักตร์และเศียรทั้ง ๕ ขึ้น โดยเฉพาะเศียรที่ ๕ มีรัศมีรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าตะวันพันดวง เหล่าเทวดาและอสูรได้รับความเดือดร้อนจึงพากันไปกราบทูลพระอิศวร ต่อมาพระพรหมธาดา ได้กล่าววาจาสบประมาททำให้พระอิศวรทรงพิโรธใช้พระเนตรดวงที่ ๓ เป็นเพลิงไหม้เผาผลาญเศียรที่ ๕ ด้านบนเป็นจุนไปในทันที เศียรของท้าวมหาพรหมคงเหลือเพียง ๔ เศียร และ ๔ พักตร์ สืบมาตั้งแต่ครั้งนั้น