• พระปรางค์สามยอด
  • พระปรางค์สามยอด
สถานที่ตั้ง บนเนินดินใกล้กับศาลพระกาฬ ณ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

สิ่งดึงดูดใจ
พระปรางค์สามยอดเป็นโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นศิลปเขมรแบบบายน สร้างด้วยศิลาแลงหินทราย ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม ตรงซุ้มประตูเดิมคงมีทับหลัง แต่ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปเขมรแบบบายน
ด้านหน้าต่างทิศตะวันออกมีวิหารที่สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารสร้างด้วยอิฐมีหน้าต่างโค้งแหลม ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่ยังสมบูรณ์ดี เป็นศิลปแบบสมัยอยุธยาตอนต้นอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ปรางค์องค์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก องค์ซ้ายประดิษฐานรูปนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปัญญาบารมี ส่วนปรางค์องค์ขวาประดิษฐานรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

สิ่งอำนวยความสะดวกในพระปรางค์สามยอด
การเดินทางสะดวกเพราะอยู่ในตัวเมืองติดกับถนนใหญ่ เป็นโบราณสถานที่เป็นแหล่งศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนคนไทยทั่วไป และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

เส้นทางเข้าสู่พระปรางค์สามยอด
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีเส้นทางสะดวก ไปตามถนนนารายณ์มหาราช ใกล้กับศาลพระกาฬ