ลักษณะความเชื่อ
ความเชื่อในเรื่องผีก็คือการยอมรับว่าผีมีอยู่จริง นับถือว่าผีมีอำนาจเหนือตนจริง และยึดมั่นว่าถ้าตนไหว้ แล้วผีจะอำนวยผลตามที่ตนบอกกล่าว

ความสำคัญ

เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในภาวะความเป็นปุถุชน ความฉลาดยังมีน้อย ความคิดพึ่งตนเองยังมีปริมาณไม่มากพอ ย่อมต้องมีสิ่งที่ตนยึดไว้พึ่งพิงไม่ให้เกิดความว้าเหว่ ความเชื่อเรื่องผีเป็นสิ่งที่สร้างความผูกพันระหว่างตนและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีกรรมเกี่ยวกับผีบางอย่างเป็นเครื่องเชื่อมโยงความเป็นญาติที่มีชีวิตอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บางพิธีกรรมก่อให้เกิดรายได้เป็นทรัพย์สินนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

พิธีกรรม

ตามหมู่บ้านจะมีศาลผีเพื่อให้วิญญาณอาศัยอยู่ บางหมู่บ้านมีศาลผีมากกว่า ๑ แห่ง ที่วัดจะมีศาลผีเรียกว่าเสื้อวัด บางวัดอาจมีศาลเสื้อวัดมากกว่า ๑ แห่ง ตามบ้านเรือนผู้ที่นับถือผีปู่ย่าจะมีหิ้งผีไว้ที่สูง หรือใกล้กับตัวเรือนในบริเวณบ้านจะปลูกศาลพระภูมิเชิญพระภูมิเจ้าที่มาอยู่