สถานที่ตั้ง ป้อมวิเชียรโชฎกตั้งอยู่ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติความเป็นมา
เป็นป้อมเก่าที่สร้างขึ้นเป็นที่กำบังข้าศึกสมัยโบราณ ตามหลักฐานสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาโชฎึกราชเศรษฐีจัดสร้างขึ้นและโปรดเกล้าให้ชื่อว่า "ป้อมวิเชียรโชฎก" ปัจจุบันเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น

ลักษณะทั่วไป
ป้อมวิเชียรโชฎกเป็นป้อมเก่าเมืองสาครบุรี ก่อด้วยอิฐถือปูนกว้างประมาณศอกเศษสูงประมาณ ๖ ศอก ไม่มีป้อมยาม มีแต่หอรบ ระหว่างช่องมีปืนโบราณที่หล่อด้วยเหล็กทั้งท่อน โดยบนกระบอกปืนทุกกระบอกมีสัญลักษณ์เป็นรูปมงกุฎราชวงศ์อังกฤษมีอักษร G R และสลักคำว่า BACON บรรจุอยู่ แต่ละช่องกว้างประมาณ ๕ เมตร

หลักฐานที่พบ
จากจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของมองซิเออร์ เซเบเรต์ เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่เดินทางกลับฝรั่งเศสโดยทางเรือใน พ.ศ. ๒๒๓๐ เมื่อเดินทางถึงบ้านท่าจีนได้บันทึกไว้ว่า "...ที่เมืองนี้มีป้อมเล็กอยู่ ๑ ป้อม ก่อด้วยอิฐ กำแพงป้อมนั้นสูงราว ๑๐ ฟุต แต่ไม่มีชานป้อม มีแต่หอรบซึ่งมีปืนขนาดเล็ก ๆ และปืนทองเหลืองด้วย เมื่อข้าพเจ้ามาถึงปืนนั้นก็ยิงรับข้าพเจ้า"

เส้นทางเข้าสู่ป้อมวิเชียรโชฎก
ป้อมวิเชียรโชฎก ตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัย อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครประมาณ ๒๐๐ เมตร