• ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่
  • ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่
  • ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่
  • ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่
สถานที่ตั้ง วัดกำแพงใหญ่ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา
สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ (พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๖๕๐) เป็นเทวสถานที่พระมหากษัตริย์ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในขณะนั้นน่าจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้าง มีศิลาจารึกระบุการก่อสร้าง และการอุทิศข้าทาส เครื่องใช้ และที่ดินไว้ ลวดลายของศิลาทับหลังสลักเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ เป็นเทวสถานของขอมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะทั่วไป
เป็นปราสาทขอมขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ มีปรางค์ ๖ หลัง ประกอบด้วยระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยหินทราย และแลง ประตูทั้งสี่ทิศมีมุข ช่องหน้าต่าง และช่องลมติดลูกกรงหิน

หลักฐานที่พบ
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังพระอิศวรทรงโคนนทิ ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระพุทธรูปศิลานาคปรก

เส้นทางเข้าสู่วัดสระกำแพงใหญ่
จากตัวเมืองศรีสะเกษ ไปตามถนนศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ระยะทางประมาณ ๒๖ กิโลเมตร