• ประเพณีตรุษสงกรานต์
  • ประเพณีตรุษสงกรานต์
ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี

ความสำคัญ

เพื่อให้ประชาชนได้รดสรงน้ำหลวงพ่อพระใสโดยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานบนยาน แล้วนำออกมาแห่ไปรอบ ๆ เมืองให้ประชาชนได้นำน้ำอบน้ำหอมมาสรงโดยทั่วกัน
๑. เพื่อจัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ของชาติไทย ซึ่งมีมาแต่โบราณกาล
๒. เพื่ออนุรักษ์การละเล่นกีฬาพื้นเมืองไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา

พิธีกรรมหรือกิจกรรม
ตอนเช้าของวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน มีการทำบุญตักบาตรเวลา ๐๙.๐๐ น. มีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสลงมาประดิษฐานบนยาน โดยแห่ไปรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ ให้ประชาชนได้สรงน้ำและเริ่มการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง ปล่อยนก ปล่อยปลา ตามประเพณี โดยมีบุคคลสำคัญของจังหวัด ผู้ว่าราชการ นายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ช่วงบ่ายมีการแห่หลวงพ่อพระใสซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวจังหวัดหนองคายนับถือไปตามถนนรอบเมืองพร้อมกับขบวนแห่พระพุทธรูปของทุกคุ้มทุกวัด เพื่อให้ประชาชนได้นำเอาน้ำอบน้ำหอมสรงและกราบไหว้อย่างใกล้ชิด
ตอนค่ำ จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ มีมหรสพสมโภชตลอด ๓ วัน
วันที่ ๑๖ เมษายน มีพิธีทำบุญมหาชาติและพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระใสขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถ

สาระ

การจัดกิจกรรมในวันตรุษสงกรานต์เป็นการจัดตามประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคีความเพลิดเพลินสนุกสนานและความเชื่อของท้องถิ่นว่า เมื่อได้ประกอบกิจกรรมหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ตามประเพณีแล้วจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่บ้านเมืองและชุมชนตลอดไป