สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมา
บ้านโพนเป็นชุมชนเกษตรกรรม อาชีพหลักทำนา เลี้ยงสัตว์ได้แก่ วัว ควาย เพื่อใช้งานและทำเกลือสินเธาว์ในหน้าแล้ง ผู้คนในหมู่บ้านจะออกไปหางานทำที่กรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ ๕๐ บ้านโพนมีโรงเรียนประจำหมู่บ้านคือ โรงเรียนหมูม่นโพนสว่างวิทยาและมีวัดประจำหมู่บ้านคือ วัดโพนสว่าง

ลักษณะทั่วไป
เป็นเนินดินมีลักษณะค่อนข้างกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐๐ เมตร ตัวแหล่งตั้งอยู่บนพื้นดินที่สูงประมาณ ๑๗๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเนินจากพื้นนาโดยรอบ ๔ - ๕ เมตร มีลำน้ำใกล้เคียงได้แก่ ห้วยผักหญ้าและห้วยอีเริง อยู่ห่างจากตัวแหล่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตก ประมาณ ๕๐ เมตร และ ๑๐๐ เมตร และมีห้วยวังโคนอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒ กิโลเมตร สภาพของแหล่งค่อนข้างสมบูรณ์และยังไม่ถูกรบกวน เมื่อขุดสำรวจพบกระดูกสัตว์ ภาชนะดินเผา เครื่องสำริด

หลักฐานที่พบ
๑. ขุดพบภาชนะดินเผา ลายเชือกทาบ เคลือบน้ำดินและเขียนสี
๒. พบกระดูกสัตว์
๓. พบโครงกระดูก
๔. เครื่องมือเครื่องใช้สำริด

สาระสำคัญที่พบ
ชุมชนบ้านโพนรู้จักทำภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้โลหะมาแต่ก่อนประวัติศาสตร์นับเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกับบ้านเชียง

เส้นทางเข้าสู่แหล่ง
ออกจากจังหวัดอุดรธานีตามทางหลวงถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย ถึงทางแยกบ้านนิคมประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เลี้ยวขวามือเข้าอำเภอเพ็ญไปตามเส้นทางระหว่างอำเภอเพ็ญ- สร้างคอม ประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงบ้านธาตุออกจากบ้านธาตุไปบ้านโพนประมาณ ๕ กิโลเมตร จะถึงแหล่งขุดค้น